Reklama

Reklama

Puchar Świata w Planicy - regulamin konkursu

Słoweńska Planica jest tradycyjnie gospodarzem finału Pucharu Świata. Z tej okazji Eurosport wraz z Interią przygotował konkurs dla kibiców skoków narciarskich.

Regulamin konkursu " Puchar Świata w Planicy"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Puchar Świata w Planicy" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL  Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 527-26-44-300 (dalej: "Organizator").

2. Fundatorem nagród jest  Discovery Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa, NIP: 5272322571, REGON: 016992839 (dalej "Fundator").

Reklama

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 21 marca 2018  roku od godziny 12:00 i trwa do 25 marca 2018 roku do godziny 23:59:59.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.eurosport.interia.pl (dalej: "Strona Konkursowa").

5. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu www.interia.pl.

6. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 4 (czterech) osób, których odpowiedzi na pytanie konkursowe zostaną uznane za najciekawsze, przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.

II. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora lub Fundatora lub członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

2. W Konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.eurosport.interia.pl

5. Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić INTERIA.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu Konkursowym. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

III. Zasady Konkursu

1.    Zadaniem Uczestników Konkursu będzie poprawna odpowiedź na jedno pytanie otwarte:

Za co najbardziej cenisz Kamila Stoch?

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a. stworzenie i przesłanie na adres mailowy: sport-konkurs@firma.interia.pl odpowiedzi na pytania konkursowe, wskazane w ust. 1 powyżej (dalej: Materiał).

b. wskazanie danych osobowych Uczestnika w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz miejscowości zamieszkania.

c. akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zamieszczenie w treści wiadomości następującego oświadczenia:

"Akceptuję regulamin konkursu " Puchar Świata w Planicy " i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach określonych w regulaminie w celu przeprowadzenia konkursu przez Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, jako administratora danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania."

3. Zamieszczając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:

a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu,

b. udziela niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie, nieodpłatnej zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatora lub Fundatora na następujących polach eksploatacji:

i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

ii. wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

iii. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

iv. wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych.

4. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

5. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust. 2 i 3 powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika.

6. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

7. Organizator oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału przesłanego przez Uczestnika oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

8. Organizator zastrzega sobie także prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika  i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.

 IV. Wybór Zwycięzców

1. Wybór zwycięzców Konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora do dnia 27 marca 2018 roku do godziny 15.00. Wyłonienia zwycięzcy dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

2. Komisja Konkursowa, wyłoni spośród nadesłanych Materiałów 4 (cztery) najciekawszych i najbardziej kreatywnych Materiałów.

3. Dane zwycięzców (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) zostaną opublikowane na stronach serwisu www.eurosport.interia.pl w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od daty ich wyłonienia.

4. O przyznaniu nagrody zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni mailowo na adres e-mail podany w zgłoszeniu konkursowym. Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania maila zwrotnego do przedstawiciela Organizatora, w którym zawarte zostaną informacje wskazane przez Organizatora, w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości od Organizatora. 

V. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:

- za zajęcie I miejsca - Pakiet składający się z plakatu z wizerunkiem K. Stocha i jego autografem, czapki z kolekcji Kamiland oraz breloku Eve-nement

- za zajęcie II-IV miejsca - Pakiet składający się ze zdjęcia K. Stocha z autografem, zdjęcia D. Kubackiego z autografem, zdjęcia S. Huli z autografem oraz breloku Eve-nement

3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów określonych w Regulaminie, nagroda przepada na rzecz Organizatora z prawem do jej przekazania innemu Uczestnikowi, wyłonionemu przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

4. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

5. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

6. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na jego koszt, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres zwycięzcy Konkursu wskazany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do pokwitowania odbioru nagrody.

8. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców, publikacji danych osobowych zwycięzców na Stronie Konkursowej, rozpatrywania reklamacji oraz przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, poza danymi zwycięzców Konkursu, będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty opublikowania danych zwycięzców Konkursu na Stronie Konkursowej (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej, skierowanej na adres Organizatora - Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni  od dnia rozpatrzenia reklamacji listu poleconego, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem  lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału  w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji Uczestników lub zwycięzcy, wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie nagród.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL