Reklama

Reklama

Zarząd PZHL odpiera zarzuty i podkreśla: Działamy legalnie

Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Lodzie wystosował oświadczenie, w którym odpiera zarzuty co do legalności działań przez niego podejmowanych.

Oświadczenie władz PZHL to także po części komentarz głosu krytycznie oceniającego sytuację w związku, jaki przed dwoma tygodniami dotarł do redakcji INTERIA.PL i jaki zamieściliśmy 9 lipca (kliknij, aby przeczytać).

Oświadczenie ws. legalności działań władz PZHL:

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o rzekomych nieprawidłowościach w działaniu organów PZHL oraz wobec przedstawiania opinii publicznej, a także przedstawicielom władzy ustawodawczej i wykonawczej tezy, iż zarząd PZHL działa z naruszeniem prawa, przedstawiamy poniżej stan faktyczny i prawny dotyczący działań PZHL w ostatnim czasie oraz sytuacji formalno-prawnej dotyczącej władz związku.

Reklama

Zarząd PZHL potwierdza, że po rezygnacji trzech członków zarządu - co miało miejsce w dniu 12.10.2013 r., do biura Związku w listopadzie 2013 r. wpłynęły wnioski członków zwyczajnych PZHL dot. zwołania nadzwyczajnego walnego zjazdu PZHL, którego przedmiotem obrad miałoby być głosowanie nad odwołaniem członków zarządu i komisji rewizyjnej PZHL. Najpierw do biura wpłynęły kserokopie takich wniosków, potem sukcesywnie pocztą zaczęły wpływać oryginały pism.

Po wpłynięciu rzeczonych wniosków PZHL podjął działania dla nadania sprawie biegu zgodnie z przepisami statutu PZHL.

Pismem z dnia 14 listopada 2013 r. poinformowano zainteresowanych, że do biura związku zostały złożone kopie wniosków, sporządzonych w imieniu klubów i okręgowych związków hokeja na lodzie, dotyczących zwołania nadzwyczajnego walnego zjazdu PZHL, którego przedmiotem miałyby być zmiany w składzie zarządu i komisji rewizyjnej związku. Poinformowano także, że co jakiś czas przesyłane są na adres związku oryginały takich wniosków.

Ponieważ część dokumentów budziła uzasadnione wątpliwości co do tego, czy zostały podpisane zgodnie z reprezentacją określonych podmiotów (brak imion i nazwisk osób podpisujących pisma, nieczytelny podpis na pieczątce itp.), PZHL zwrócił się do zainteresowanych o stosowne uzupełnienia. Wnioski zostały przez zainteresowanych uzupełnione lub przesłano wyjaśnienia dotyczące reprezentacji poszczególnych podmiotów.

Po złożeniu wyjaśnień i analizie terminów wpływu poszczególnych pism, wymagana dla ewentualnego rozpatrywania wnioski liczba pism (28 wniosków wobec posiadania przez PZHL 56 członków zwyczajnych ) została osiągnięta w dniu 8 listopada 2013 r.

Jednocześnie zarząd PZHL - wobec zapisów statutu PZHL (przyjętego w obecnym brzmieniu przez walny zjazd PZHL w marcu 2013 r. bez głosów sprzeciwu, przy dwóch głosach wstrzymujących się), na bazie których istnieje daleko idąca wątpliwość co do możliwości uwzględnienia złożonych wniosków, wystąpił do współpracującej ze związkiem kancelarii prawnej o przygotowanie opinii, co do prawnej dopuszczalności zwołania nadzwyczajnego walnego zjazdu PZHL we wnioskowanym zakresie. Wnioskowana opinia została przedstawiona Zarządowi PZHL w dniu 4 grudnia 2013 r.

Z wniosków zawartych w przedstawionej informacji wynika, że:

1) Brak jest podstaw prawnych do odwołania władz PZHL przed upływem ich kadencji.

2) Na podstawie obowiązujących przepisów wygaśnięcie mandatu tych władz może nastąpić tylko w przypadku ustąpienia lub śmierci członków władz, a także poprzez upływ kadencji.

3) Brak jest podstaw do wyprowadzania uprawnienia do odwołania władz PZHL na podstawie art. 11 ust. 1 zdanie drugie ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

4) Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu PZHL w przedmiocie odwołania władz PZHL, jako pozbawiony podstaw prawnych, nie może być uwzględniony.

W tym stanie rzeczy zwołanie Walnego Zjazdu PZHL dla odwołania władz było prawnie niemożliwe.

Niezależnie jednak od powyższego - na skutek ustaleń poczynionych na spotkaniu w dniu 2 stycznia 2014 r., w którym wziął udział Minister Sportu i Turystyki Andrzej Biernat, a także przedstawiciele klubów i związków hokeja na lodzie jak również przedstawiciele zarządu PZHL, zarząd PZHL zwołał na dzień 8 lutego 2014 r. dwa nadzwyczajne zjazdy PZHL, jeden dla dokonania wyborów uzupełniających do zarządu związku, drugi zaś dla dokonania zmian w statucie PZHL, w treści uzgodnionej na spotkaniu w dniu 2 stycznia 2014 r., które to zmiany umożliwiłyby ewentualne zwołanie zjazdu, który mógłby dokonać zmiany władz PZHL przed upływem ich kadencji.

Walny Zjazd w dniu 8 lutego nie dokonał wyboru uzupełniającego do składu Zarządu PZHL, wobec rezygnacji z kandydowania wszystkich zgłoszonych wcześniej kandydatów.

Z kolei nadzwyczajny walny zjazd zwołany dla dokonania zmiany statutu dokonał tychże zmian w treści innej, niż uzgodniono na spotkaniu w dniu 2 stycznia 2014 r. i przesłano delegatom w statutowym terminie przed zjazdem i mimo tego, że w zjeździe nie wzięli udziału wszyscy uprawnieni delegaci.

Protokoły z obrad wskazanych wyżej walnych zjazdów zostały złożone do biura PZHL przez przewodniczącego obrad w dniu 28 lutego 2014 r.

Wykonując obowiązek wynikający z ustawy o sporcie zarząd PZHL w dniu 7 marca 2014 r. przedstawił uchwałę walnego zjazdu w sprawie zmiany statutu PZHL ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej. W piśmie skierowanym do organu nadzoru zarząd PZHL wskazał na wewnętrzne sprzeczności i niezgodność uchwalonych zmian w statucie z obowiązującymi przepisami statutu. 

W dniu 13 marca 2014 r. - na skutek rezygnacji z funkcji prezesa PZHL Pana Piotra Hałasika - zarząd, na podstawie § 21 ust.1 i 2 oraz § 28 ust. 2 statutu PZHL wybrał ze swojego składu nowego prezesa w osobie Dawida Chwałki oraz dokooptował do składu zarządu dwie osoby, przy zachowaniu zasady określonej w statucie, iż liczba dokooptowanych członków zarządu nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

W dniu 17 marca 2014 r. Pan Piotr Hałasik złożył także rezygnację z funkcji członka zarządu PZHL.

Dokonane zmiany składzie zarządu PZHL zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego i wpisane do rejestru. Wobec powyższego absolutnie niezrozumiałe jest stawianie jakichkolwiek zarzutów co do działania PZHL, w tym zakresie z naruszeniem prawa, skoro w procesie dotyczącym wpisu zmian do KRS Sąd Rejestrowy dokonał sprawdzenia legalności dokonanych zmian i ich zgodności ze statutem PZHL.

W tym miejscu należy się także odnieść do stawianych "zarzutów" co do działania zarządu PZHL w tzw. składzie "kadłubowym". Zarząd PZHL ponownie wyraża zdecydowany pogląd o braku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem zarządu w składzie 5-cio lub 6-osobowym. Pojęcie tzw. zarządu kadłubowego nie występuje w żadnym przepisie prawa powszechnego. Nawet jeśli uznać, że poza przepisami prawa powszechnego zarząd PZHL winien się w swojej działalności kierować poglądami wyrażanymi w piśmiennictwie oraz wydawanymi w sprawach indywidualnych orzeczeniami sądowymi, to trzeba zwrócić uwagę stanowisko Sądu Najwyższego, wedle którego w przypadku braku określenia w ustawie minimalnej ilości członków określonego organu osoby prawnej, organ taki - jeśli tylko ma zdolność do podejmowania uchwał - pozostaje organem danej osoby prawnej.

W przypadku PZHL nie ma żadnych wątpliwości, iż wobec jasno sprecyzowanych przepisów statutu dotyczących zasad podejmowania uchwał przez wszystkie władze PZHL zarząd PZHL - mimo działania w składzie mniejszym niż wskazano w statucie - jest zdolny do podejmowania uchwał. Powyższe przesądza jednoznacznie, że jest uprawniony do zarządzania sprawami związku z pełnym zakresie, w szczególności wobec faktu, że nie ma przepisu prawa, który wskazywałby, jakie decyzje zarząd osoby prawnej działający w niepełnym składzie może podejmować, a jakie nie.

W postępowaniu dotyczącym zatwierdzenia zmian w statucie PZHL organ nadzoru tj. minister sportu i turystyki pismem z dnia 12 maja br. poinformował PZHL, iż wedle oceny organu zmieniony statut jest wewnętrznie sprzeczny (§ 21 ust.3 z § 26 statutu), a także zawiera nieprecyzyjne stwierdzenia (m.in. art. 27a ust.6 zmienionego statutu). Mimo wskazanych zastrzeżeń decyzją z dnia 3 czerwca 2014 r., organ zatwierdził zmiany w statucie, wskazując w uzasadnieniu, że w prowadzonym postępowaniu nie mógł badać ewentualnych wewnętrznych sprzeczności statutu, a tylko zgodność jego zapisów z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (tj. z ustawami). Organ nadzoru wskazał, że ewentualna kontrola spójności statutu PZHL może być zbadana w odrębnym postępowaniu.

Korzystając z uprawnień wynikających z wydanej decyzji oraz z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, zarząd PZHL złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i wniósł jednocześnie o zbadanie zgodności uchwał podjętych na walnym zjeździe PZHL w dniu 8 lutego br. ze statutem PZHL. Powodem takiego wniosku jest przekonanie zarządu, że przed zarejestrowaniem zmian w statucie winno zostać zbadane, czy zmiany takie nie doprowadzą do paraliżu formalno-prawnego w pracach PZHL, w szczególności zaś do nakładania na zarząd obowiązków, które są niewykonalne w myśl zmienionego statutu PZHL. Ponadto zarząd uważa, że dokonanie w dniu 8 lutego zmian nieprzewidzianych w porządku obrad, o których uprawnieni delegaci nie byli poinformowani na 30 dni przed zjazdem jest naruszeniem statutu.

Ponowna decyzja w sprawie dotyczącej zatwierdzenia zmian w statucie PZHL nie została jeszcze wydana.

W dniu 30 czerwca odbył się zwyczajny sprawozdawczy zjazd PZHL. Do dnia wydania niniejszego oświadczenia przewodniczący obrad i sekretarz zjazdu nie przekazali do biura PZHL protokołu zjazdu oraz treści podjętych uchwał. Jednocześnie niektóre kluby wzywają zarząd do natychmiastowego wykonania tychże uchwał, wskazując jednocześnie, że ich niewykonanie może spowodować wnioskowanie o ustanowienie kuratora w związku oraz poinformowanie uprawnionych organów o możliwym popełnieniu przestępstwa. Wobec tego rodzaju sformułowań w pisma kierowanych oficjalnie do związku, zarząd PZHL stanowczo oświadcza i informuje opinię publiczną oraz przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, że:

1) PZHL posiada legalnie powołany Zarząd zdolny do działań prawnych.

2) Działalność zarządu nie narusza w jakimkolwiek zakresie ani prawa powszechnego ani przepisów statutu PZHL.

3) Zarząd PZHL nie zamierza wykonywać uchwał, z których treścią nie miał możliwości zapoznania się.

4) Jeśli z treści przekazanych do PZHL dokumentów wynikać będzie żądanie zwołania nadzwyczajnego zjazdu wyborczego w oparciu o przepisy zmienionego statutu PZHL, który jeszcze nie obowiązuje, zjazd taki nie zostanie przez zarząd PZHL zwołany. Zwołanie takiego zjazdu byłoby bowiem bezsprzecznie działaniem z naruszeniem postanowień statutu, który po pierwsze nie przewiduje możliwości odwołania zarządu i komisji rewizyjnej przed upływem kadencji, po drugie precyzyjnie wskazuje w jakich sytuacjach zarząd zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego zjazdu (m.in. na pisemny wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych PZHL). Jakakolwiek uchwała walnego zjazdu dotycząca zwołania zjazdu nadzwyczajnego w innym trybie nie wywołuje więc żadnych skutków prawnych.

5) Jeśli ktokolwiek uważa, iż organy PZHL podejmują decyzje noszące znamiona czynu zabronionego, ma ustawowy obowiązek poinformowania właściwych organów o tym fakcie.

6) Ani kurator, ani prokurator nie są powołani do korygowania wyniku wyborczego w niezależnym związku sportowym. Osoby fizyczne lub prawne niezadowolone z takiego a nie innego składu osobowego władz PZHL, mają możliwość korekty tego składu w sposób określony w statucie PZHL lub dokonania zmiany tego statutu w sposób prawem przewidziany.

Zarząd PZHL

17.07.2014 r.

Dowiedz się więcej na temat: Polska Hokej Liga | hokej | pzhl | Dawid Chwałka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje