Reklama

Reklama

PZHL uzasadnił odrzucenie protestu Comarch Cracovii

Protest Comarch Cracovii ws. decyzji Polskiej Hokej Ligi o ukaraniu jej walkowerem w ćwierćfinale mistrzostw Polski został w poniedziałek odrzucony przez Komisję Odwoławczą Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. We wtorek PZHL przedstawił uzasadnienie decyzji.

Uzasadnienie:

Komisja Odwoławcza PZHL po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego z udziałem przedstawicieli Miejskiego Klubu Sportowego " Cracovia" SSA ( zwanego dalej Klubem) w obecności przedstawiciela Polskiej Hokej Ligi  sp. z o.o. ( w dalszej części zwana Spółką) po zapoznaniu się całością dostępnego materiału dowodowego uznała odwołanie Klubu za nieskuteczne i oddaliła je w całości.

Komisja uznała, że:

1. Spółka przy weryfikacji wyniku meczu pomiędzy MKS Cracovia SSA a MMKS Podhale Niwy Targ  dnia 4 marca 2015 r. dochowała należytej staranności  w czynnościach zwyczajowych przewidzianych w procedurach koniecznych do dokonania weryfikacji meczu z dnia 4 marca 2015 jak przy każdym innym meczu w ramach rozgrywek Polskiej Hokej Ligi.

Reklama

Mając na uwadze powyższe zgodnie z zapisami punktu 13.4 regulaminów rozgrywek Polskiej Hokej Ligi zatwierdzonego przez Zarząd PZHL  w dniu 2 września 2014 r.( zwanego dalej regulaminem) zespół MKS Cracovia Kraków zobowiązany bezwzględnie był do jego przestrzegania , czyli do udziału w grze co najmniej 4 zawodników do lat 23 swojego klubu posiadających polskie obywatelstwo lub pochodzenie.

Weryfikacja protokołu zawodów stwierdziła naruszenie tego przepisu co wiąże się bezpośrednio z nałożeniem sankcji z punktu 13.5 regulaminu czyli orzeczenie przegranej walkowerem klubu , który nie zastosował się do dyspozycji pkt. 13.4.

Komisja nie znalazła uzasadnienia dla argumentu kłopotów zdrowotnych / zwolnień lekarskich dla zawodników będących młodzieżowcami  w zespole MKS Cracovia Kraków , jako że punkt 6.10 regulaminu wyraźnie stwierdza , iż zaświadczenia lekarskie o niezdolności zawodników drużyny do gry nie stanowią usprawiedliwienia nieobecności drużyny na meczu.

Komisja dysponuje oświadczeniem pisemnym pracownika WGiD PZHL w sprawie obowiązywania dwa lata temu innej sankcji niż tej określonej pkt 13.5 ale nie jest to dla Komisji oświadczenie wiążące , co więcej zdaniem Komisji nie jest ono wiążące, co więcej zdaniem Komisji nie jest ono w żaden sposób oparte o obowiązujący regulamin.

2. Komisja nie podziela stanowiska odwołującego się jakoby postępowanie  w wyniku którego orzeczony został walkower było postępowaniem dyscyplinarnym , a jedynie postępowaniem weryfikacji  przewidzianym pkt 6. i dalsze regulaminu co wobec czego nie nakłada na Spółkę  obowiązku wynikającego z art 26 regulaminu dyscyplinarnego PZHL. W związku z powyższym możliwość odwołania się od decyzji nie wynika bezpośrednio z zapisów Regulaminu Dyscyplinarnego PZHL , ale bezpośrednio z dyspozycji pkt. 6.16 regulaminu.

3. Komisja nie podziela stanowiska odwołującego się jakoby naruszone zostały przepisy pkt. 8 regulaminu o proteście jako, że według Komisji nie mamy tutaj do czynienia z procedurą protestu a z procedurą weryfikacji meczów , która to regulowana jest wyłącznie zapisami pkt. 6 regulaminu.

4. Komisja pozostawiła bez rozpatrzenia zarzuty podnoszone w pkt. 3 i pkt. 5. odwołania jako bezprzedmiotowe dla istoty sprawy.

Komisja po wysłuchaniu argumentacji pełnomocników stron uznała , iż na podstawie uchwały Zarządu PZHL z dnia 2 września 2014 r. zatwierdzającej bezwzględnie przepisy Regulaminu Polskiej Hokej Ligi  jedynym obowiązującym aktem prawnym w przedmiocie odwołania jest tenże właśnie regulamin. Mając na uwadze powyższe Komisja Odwoławcza orzekła jak na wstępie.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL