Reklama

Reklama

Zobacz uchwałę Ekstraklasy S.A.

Trwają pracę nad doprowadzeniem do startu rozgrywek ekstraklasy. Poniżej prezentujemy uchwałę podjętą we wtorek przez Radę Nadzorczą Ekstraklasy S.A.

Trwają pracę nad doprowadzeniem do startu rozgrywek ekstraklasy. Poniżej prezentujemy uchwałę podjętą we wtorek przez Radę Nadzorczą Ekstraklasy S.A.

Uchwała nr 1

Rady Nadzorczej Ekstraklasa S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta dnia 29 lipca 2008 roku

§ 1.

W związku z czynnościami podjętymi przez Polski Związek Piłki Nożnej w konsekwencji zapadłych i przyszłych orzeczeń Trybunału Arbitrażowego przy PKOL, w szczególności podjęcia Uchwały nr X/156 z dnia 24 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie działań organów związkowych w związku z orzeczeniami Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl, Rada Nadzorcza spółki akcyjnej działającej pod firmą Ekstraklasa S.A. postanawia wydać opinię na temat możliwości powiększenia liczby akcjonariuszy spółki oraz zwiększenia liczby zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2008/2009.

Reklama

W opinii Rady Nadzorczej zwiększenie liczby zespołów zgłoszonych do rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2008/2009 jest nie możliwe bez zgody spółki zarządzającej ligą. Na podstawie art. 15 ust. 7 Ustawy o sporcie kwalifikowanym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 1298) zasady funkcjonowania ligi zawodowej są ustalane w umowie zawartej między właściwym polskim związkiem sportowym a spółką zarządzającą ligą zawodową. W świetle punktu 4 Umowy o zarządzanie ligą zawodową określającą podział kompetencji w zakresie prowadzenia rozgrywek pierwszej ligi piłki nożnej z dnia 12 sierpnia 2005 roku (zwanej dalej Umową o zarządzanie ligą), każda zmiana systemu rozgrywek i regulaminów rozgrywek wymaga uzgodnienia z Ekstraklasą. W przypadku braku takiego uzgodnienia mają obowiązywać dotychczasowe zasady. W świetle tej regulacji zwiększenie liczby zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2008/2009 wymaga zgody Spółki zarządzającej ligą - Ekstraklasy S.A. . W obliczu zaistniałej sytuacji należy stwierdzić, iż Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej nie uzyskał zgody Ekstraklasy S.A. na zwiększenie liczby zespołów uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2008/2009 do 18, w związku z powyższym należy przyjąć, że w sezonie 2008/2009 do rozgrywek może przystąpić 16 drużyn.

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza Ekstraklasy S.A. rozważyła ewentualną możliwość zwiększenia liczby drużyn w Ekstraklasie z 16 do 18. Po zapoznaniu się ze stanem prawnym ligi zawodowej zarządzanej przez Ekstraklasę S.A. Rada Nadzorcza Ekstraklasy S.A. rekomenduje utrzymanie dotychczasowej liczby 16 zespołów uprawnionych do gry w Ekstraklasie. Powyższa decyzja oparta jest na analizie konsekwencji prawnych i ekonomicznych Ekstraklasy S.A. jako spółki zarządzającej ligą zawodową, w szczególności:

a) możliwością zaistnienia sporów co do sposobów realizacji praw i zobowiązań zaciągniętych przez Ekstraklasę S.A. przed rozpoczęciem sezonu 2008/2009,

b) destabilizacją budżetów spółek, których zespoły przystępują do rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2008/2009 (w tym w szczególności: zmniejszenie przychodów z tytułu praw marketingowych i medialnych, zwiększenie wydatków zespołów związanych z organizacją zawodów sportowych oraz wyjazdami, zwiększeniem wydatków zespołów związanych z utrzymaniem zawodników, powstanie konfliktu interesów pomiędzy spółkami prowadzącymi zespoły w Ekstraklasie a konsumentami [sprzedaż karnetów] oraz wiele innych problemów w chwili obecnej nie rozpoznanych,

c) destabilizacja pracy organizacyjno - sportowej zespołów występujących w Ekstraklasie,

d) destabilizacja terminarza rozgrywek Ekstraklasy w okolicznościach, gdy start rozgrywek już jest opóźniony,

e) utratą wiarygodności Ekstraklasy S.A. jako spółki zarządzającej ligą zawodową.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Ekstraklasy S.A. rekomenduje zobowiązać Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej do niezwłocznego wskazania 16 drużyn uprawnionych do gry w Ekstraklasie w celu umożliwienia niezwłocznego rozpoczęcia rozgrywek ligi zawodowej pod rygorem poniesienia odpowiedzialności majątkowej z tytułu braku takiej decyzji bądź zwiększenia liczby zespołów grających w rozgrywkach prowadzonych przez Ekstraklasę SA.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: za 6 członków; przeciw 0; wstrzymało się 0.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL