Reklama

Reklama

Idea Śląsk odwołuje się od kary dla Hawkinsa

Władze Idei Śląska Wrocław postanowiła odwołać się od orzeczenia dyscyplinarnego Polskiej Ligi Koszykówki jako organu I instancji w sprawie Michaela Hawkinsa.

Przypomnijmy, że po analizie zdarzenia w meczu Spójnia Stargard - Ideą Śląsk Wrocław PLK postanowiła ukarać Hawkinsa odsunięciem od udziału w czterech najbliższych meczach oraz karą finansową w wysokości 10 tysięcy złotych.

Treść odwołania

Wrocław, dnia 29.04.2002r.

Komisja Odwoławcza

za pośrednictwem

Polskiej Ligi Koszykówki S.A.

- jako Organu I instancji

ul.Erazma Ciołka 11a

01-445 Warszawa

Skarżący: "Śląsk Wrocław" SSA, ul.Przyjaźni 2/4, Wrocław

ODWOŁANIE

Reklama

od orzeczenia dyscyplinarnego PLK jako organu I instancji - z dnia 26.04.2002r. - L.dz. PLK/113/2002 - w sprawie Michaela Hawkinsa

Na podstawie § 8 Regulaminu Dyscyplinarnego Rozgrywek Ekstra Klasy Męskiej oraz Pucharu Polski skarżący odwołuje się od w/w orzeczenia, wnosząc jednocześnie o:

1. uchylenie orzeczenia w całości i uniewinnienie zawodnika,

ewentualnie

2. uchylenie orzeczenia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji,

ewentualnie

3. uchylenie orzeczenia w części i orzeczenie przy zastosowaniu § 6 Regulaminu i wzięciu pod uwagę całokształtu okoliczności.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym orzeczeniem organ I instancji, na podstawie § 14 pkt 9 Regulaminu, nałożył na zawodnika Michaela Hawkinsa karę dyscyplinarną dyskwalifikacji na okres czterech kolejek oraz karę finansową w wysokości 10.000,00 zł - za naruszenie nietykalności cielesnej - uderzenie w krtań - zawodnika Gintarasa Stulgi, w meczu ligowym w dniu 21.04.2002r.

Organ I instancji wbrew jednoznacznemu obowiązkowi wynikającemu z § 7 pkt 4 Regulaminu, mimo orzeczenia o nałożeniu kary zawieszenia, nie uzasadnił decyzji, choć był do tego zobowiązany z urzędu. Motywy wydania zaskarżonego orzeczenia skarżący zmuszony był poznać zatem jedynie z wypowiedzi prasowych Pana Bolesława Antonijczuka, orzekającego w niniejszej sprawie. W wywiadach tych ku zaskoczeniu skarżącego, Pan Bolesław Antonijczuk stwierdził w sposób jednoznaczny, iż nie badał on , czy zawodnik celowo uderzył przeciwnika, albowiem okoliczność ta nie ma żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie ("Gazeta Wyborcza" 27.04.2002r., wydanie centralne, rubryka sportowa, "Gazeta Wyborcza", "Gazeta Sport" z 29.04.2002r.- wydanie dolnośląskie). Skarżący z przykrością pragnie stwierdzić, iż wyżej zacytowane kuriozalne oświadczenie członka składu orzekającego organu I instancji całkowicie dyskwalifikuje go w sprawach orzeczeń dyscyplinarnych.

Wykroczenie dyscyplinarne, określone w § 14 pkt 9 Regulaminu, określa dwa podstawowe znamiona, warunkujące popełnienie tego czynu. Pierwsze to niesportowe zachowanie się, w tym przypadku zawodnika, w trakcie zawodów, drugie to przesłanka naruszenia nietykalności cielesnej. Brak któregokolwiek z powyższych znamion wyklucza popełnienie przedmiotowego wykroczenia dyscyplinarnego. Z wypowiedzi Pana Bolesława Antonijczuka wynika w sposób jednoznaczny, iż oceniał on jedynie, czy doszło do naruszenia nietykalności cielesnej. Tymczasem, nie jest możliwym rozpatrzenie niniejszej sprawy bez zbadania, czy zawodnik dopuścił się niesportowego zachowania. Z kolei podstawową cechą niesportowego zachowania jest celowość działania sprawcy - w szerszym kontekście - jego wina umyślna. Bulwersujące wypowiedzi Pana Bolesława Antonijczuka dowodzą w sposób jednoznaczny, iż organ I instancji orzekł w niniejszej sprawie, dopuszczając się rażących uchybień w przedmiocie interpretacji przepisów Regulaminu i z zastanawiającą indolencją odnośnie podstawowych zasad obowiązujących w karnym prawie dyscyplinarnym. Powyższą okoliczność potwierdza fakt zaniechania sporządzenia uzasadnienia, które to uzasadnienie z jednej strony obnażyłoby brak fachowości organu, z drugiej strony opóźniłoby doręczenie orzeczenia. Nawet jednodniowe przesunięcie terminu orzeczenia spowodowałoby, że Michael Hawkins mógłby wziąć udział w meczach rozgrywanych 28 i 29 kwietnia. Uchybienie organu I instancji w tej mierze jest zatem wysoce symptomatyczne.

Organ I instancji przeprowadził w tej sprawie czynności ograniczające się do zbadania zapisu video z meczu w dniu 21.04.2002r. oraz wysłuchania obwinionego zawodnika. Zawodnik stwierdził jednoznacznie, iż nieumyślnie uderzył G.Stulgę i zdarzenie to było wynikiem ewidentnego przypadku w trakcie gry obronnej. Najdalej idący wniosek jaki można wysnuć z zapisu video, to stwierdzenie, iż nie jest możliwym jednoznaczne określenie zachowania zawodnika. Dysponując takim materiałem dowodowym, organ I instancji orzekł karę dyskwalifikacji na okres czterech kolejek oraz karę finansową 10.000,00 zł. Organ I instancji w ogóle nie wziął pod uwagę dotychczasowej niekaralności zawodnika, średniej fauli w całym sezonie, braku przewinień technicznych, a przede wszystkim faktu, iż w trakcie incydentu w dniu 21.04.2002r., był on ofiarą brutalnej agresji zawodnika G.Stulgi. Powyższe okoliczności, pomijając niejednoznaczność zebranego materiału dowodowego, winny skłonić organ przynajmniej do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, przewidzianego w § 6 Regulaminu. Tymczasem, organ I instancji orzekł wobec zawodnika G.Stulgi karę finansową w wymiarze niższym, niż wobec M.Hawkinsa. Fakt ten jedynie potwierdza trafność zarzutów podnoszonych przez skarżącego oraz zasadność wniosków wskazanych na wstępie.

Jednocześnie skarżący wnosi o rozpatrzenie niniejszego odwołania w terminie przewidzianym Regulaminem, tak aby orzeczenie Komisji Odwoławczej zapadło przed datą następnej kolejki półfinałów play off tj. przed 4 maja 2002 roku.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd "Śląsk Wrocław" SSA wnosi jak na wstępie.

Dariusz Pszczołowski

Prezes Zarządu

Śląsk Wrocław SSA

Rafał Jurkowlaniec

Wiceprezes Zarządu

Śląsk Wrocław SSA

Dowiedz się więcej na temat: Wrocław | Tauron Basket Liga | uchylenie | idea | Śląsk | kara

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy