Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Vuelta"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu " Vuelta " (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL  Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 527-26-44-300 (dalej: "Organizator").

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 21 sierpnia 2017  roku i trwa do 28 sierpnia 2017 roku do godziny 23:59:59.

Reklama

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.sport.interia.pl

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu www.interia.pl.

5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, których odpowiedzi na pytanie konkursowe zostaną uznane za najciekawsze, przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.

II. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

2. W Konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.sport.interia.pl

5. Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić INTERIA.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu Konkursowym. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

III. Zasady Konkursu

1.  Zadaniem Uczestników Konkursu będzie odpowiedź na zadanie konkursowe:

Pokaż, jak kibicujesz Rafałowi Majce we Vuelcie

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

·         wysłanie w terminie od 21.08.2017 r. do 28.08.2017 r. do godziny 23:59:59 (decyduje data przyjęcia wiadomości przez serwer pocztowy INTERIA.PL) pod adres sport-konkurs@firma.interia.pl , zdjęcia swojego autorstwa wraz z danymi tj. imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres do korespondencji oraz w treści wiadomości zamieści oświadczenie:

"Oświadczam, że:

1) zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu " Vuelta " dostępnym pod adresem www.sport.interia.pl i akceptuję jego postanowienia,

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków) moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania."

3. Zdjęcia muszą spełniać następujące wymagania:

·         zdjęcie powinno być wyraźne,

·         rozmiar zdjęcia - od 500kb do 10 MB oraz min. 800x600 pikseli do max. 1600x1200 pixeli,

·         dopuszczalny format pliku - JPG,PNG.

4. Wysyłając zdjęcie i akceptując Regulamin, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a)    wyraża zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy,

b)    jest jedynym autorem zdjęcia i posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do zdjęcia, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu,

c)    materiał nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich,

d)    udziela nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie zgody na korzystanie ze zdjęcia przez Organizatora oraz Fundatora na następujących polach eksploatacji:

i.             zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego zdjęcia, wprowadzania zdjęcia do pamięci komputera,

ii.            wprowadzania zdjęcia do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

iii.           w zakresie rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

iv.           tworzenie dzieł zależnych w tym w celach komercyjnych,

v.              rozpowszechniania bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika,

vi.             wykorzystywanie do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora lub Fundatora (każdego z nich z osobna).

5. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

6. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust. 2 i 3 powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika.

7. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

8. Organizator oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału przesłanego przez Uczestnika oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

9. Organizator zastrzega sobie także prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika  i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.

 IV. Wybór Zwycięzców

1. Wybór zwycięzcy Konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora do dnia 29 sierpnia 2017 roku do godziny 15.00. Wyłonienia zwycięzcy dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie zwycięzcy Konkursu,

c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

2. Komisja Konkursowa, wyłoni spośród nadesłanych Materiałów jedną, najciekawszą i najbardziej kreatywną odpowiedź na pytanie konkursowe.

3. Dane zwycięzcy (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) zostaną opublikowane na stronach serwisu www.sport.interia.pl w terminie do 3 (trzech) dni roboczego od daty jego wyłonienia.

4. O przyznaniu nagrody zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony mailowo na adres e-mail podany w zgłoszeniu konkursowym. Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania maila zwrotnego do przedstawiciela Organizatora, w którym zawarte zostaną informacje wskazane przez Organizatora, w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości od Organizatora. 

V. Nagrody

1. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.

2. Nagrodą  główną w konkursie  dla zwycięzcy jest koszulka Rafała Majki z autografem.

3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 1, 2., rozdz. III ust. 2 i ust. 3, nagroda przepada na rzecz Organizatora z prawem do jej przekazania innemu Uczestnikowi, wyłonionemu przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

5. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

6. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na jego koszt, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres zwycięzcy Konkursu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do pokwitowania odbioru nagrody.

8. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagrody zwycięzcy Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.sport.interia.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu.

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty opublikowania danych zwycięzcy Konkursu na Stronie Konkursowej (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora - Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni  od dnia rozpatrzenia reklamacji listu poleconego, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem  lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału  w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji Uczestników lub zwycięzcy, wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie nagród.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje