Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Pizza dla kibica"

Regulamin konkursu "Pizza dla kibica"

Regulamin konkursu "Pizza dla kibica"

I         Postanowienia ogólne

1.      Organizatorem konkursu ,,Pizza dla kibica" (dalej: ,,Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 527-26-44-300 (dalej: ,,Organizator").

Reklama

2.      Konkurs rozpoczyna się dnia 04 września  2015 roku o godzinie 7.00 i trwa do czasu wyczerpania kuponów, stanowiących nagrody w Konkursie, o których mowa w rozdziale III ust. 1, jednak nie dłużej niż do dnia 04 września 2015 roku do godziny 20:30:00.

3.      Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, (dalej: ,,Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4.      Na potrzeby Konkursu w Regulaminie przyjmuje się następujące definicje:

1)      Profil - konto założone przez Uczestnika na portalu Facebook, uzupełnione prawdziwymi informacjami,

2)      Udostępnienie - kliknięcie opcji ,,udostępnij" dostępnej na stronie pizzadlakibica.interia.pl i zamieszczenie poprzez tę opcję linku odsyłającego do strony pizzadlakibica.interia.pl na Profilu uczestnika.

5.      Informacje na temat Konkursu oraz Regulamin Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.sport.interia.pl oraz http://pizzadlakibica.interia.pl.

6.      Konkurs dostępny jest na całym terytorium Polski, dla użytkowników portalu www.interia.pl.

II      Zasady Konkursu

1.      Uczestnikiem Konkursu (dalej: ,,Uczestnik") może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.      W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.      Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

4.      Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

5.      Warunkiem udziału  w Konkursie jest:

1)      zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

2)      wykonanie zadania konkursowego właściwego dla wybranej nagrody:

a)      dla nagrody głównej, o której mowa w rozdziale III ust. 1 pkt. 1  -  Udostępnienie strony pizzadlakibica.interia.pl w Profilu i przesłanie swojego adresu e-mailowego za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie pizzadlakibica.interia.pl w jak najszybszym czasie, licząc od godziny 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,19.00, 20.00 w dniu 4 września 2015 roku. W pierwszej godzinie (7.00) nagrodzonych zostanie 240 Uczestników. W każdej następnej z podanych godzin (08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,19.00, 20.00 ) nagrodzonych zostanie 230 Uczestników.

b)      dla nagrody dodatkowej, o której mowa w rozdziale III ust. 1 pkt. 2 - Udostępnienie strony pizzadlakibica.interia.pl w Profilu i przesłanie swojego adresu e-mailowego w  dowolnym czasie, w przypadku, gdy Uczestnik bierze udział w Konkursie wyłącznie celem uzyskania nagrody dodatkowej, z zastrzeżeniem, że nagrody dodatkowe przyznawane są momentu ich wyczerpania.

III   Nagrody

1.      Nagrodami w Konkursie są:

1)      nagrody główne - 3 000 (trzy tysiące) kodów (po 1 dla każdego zwycięzcy), uprawniających do otrzymania darmowej pizzy (dwuskładnikowej) w lokalach Telepizza na terenie całej Polski, z wyłączeniem lokali w Pile, Wyszkowie, Oławie, Głuchołazach, Kościerzynie, Tucholi,

2)      nagrody dodatkowe - 30 000 (trzydzieści tysięcy) kodów rabatowych, uprawniających do otrzymania zniżki w wysokości 55% na pizzę w lokalach Telepizza na terenie całej Polski z wyłączeniem lokali w Pile, Wyszkowie, Oławie, Głuchołazach, Kościerzynie, Tucholi.

2.      Nagrody główne przyznawane będą wyłącznie 04  września i otrzyma je w łącznie 3000 (trzy tysiące) Uczestników, którzy wykonają zadanie konkursowe wskazane w rozdziale II ust. 5 pkt. 2 lit a.

3.      Każdy Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody głównej.

4.      Nagrody dodatkowe (do momentu ich wyczerpania, nie później niż do godziny 20:30:00 dnia 04 września 2015 roku) zostaną przyznane wszystkim pozostałym Uczestnikom, którzy wykonali zadanie konkursowe wskazane w rozdziale II ust. 5 pkt. 2 lit. b.

5.      Nagrody dodatkowe zostaną również przyznane wszystkim Uczestnikom, którzy otrzymali nagrody główne.

6.      Zwycięzca o przyznaniu nagrody i zasadach jej realizacji zostanie poinformowany e-mailem na adres, z którego dokonano zgłoszenia.

7.      Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców w postaci kodów w wiadomości, o której mowa powyżej.

8.      Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa komisja konkursowa (dalej: ,,Komisja") powołana w tym celu przez Organizatora, składająca się z  3 jego pracowników. Do zadań Komisji należeć będzie w szczególności:

1)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)      wskazanie Zwycięzców na podstawie kolejności przesyłanych przez nich zgłoszeń (w przypadku nagrody głównej),

3)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

9.      W celu realizacji nagrody w lokalu Telepizza Uczestnik zobowiązany jest podać w lokalu otrzymany kod (rabatowy lub upoważniający do darmowej pizzy).

10.  Nagroda może zostać zrealizowana w lokalu Telepizza tylko raz.

11.  Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

12.  Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

IV   Dane osobowe

1.      Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

2.      Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

3.      Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników oraz zwycięzców zostaną poddane anonimizacji.

4.       Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

V Reklamacje

1.      Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty zakończenia Konkursu.

2.      Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

3.      Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora - Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji listu poleconego, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

4.      Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.      Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

VI Postanowienia końcowe

1.       Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach.

2.      Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji Uczestników lub zwycięzcy, wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród.

3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia do Konkursu, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

4.      Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

5.      Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

6.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL