Reklama

Reklama

Regulamin konkursu „Wygraj bilet”

I. Postanowienia ogólne

1.       Organizatorami (łącznie dalej ,,Organizatorzy") konkursu " Wygraj bilet"(dalej "Konkurs") są:

           1)        GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS - 416593, NIP 527-26-44-300 (zwana dalej ,,INTERIA.PL") oraz

           2)        Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie, pod numerem KRS -125197, NIP: 677-00-72-027, kapitał zakładowy w wysokości 64.834.000,00 zł (dalej ,,RMF FM"),

Reklama

2.       Fundatorami nagród w Konkursie są Organizatorzy oraz Hankook Tire Polska Sp. z o.o.,  z siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000464575, NIP: 521-364-98-56, zwana dalej Fundatorem.

3.       Konkurs  rozpoczyna się dnia 13.04.2015 roku o godzinie 16:00 i trwa do dnia 3.05.2015 roku do godziny 23:59:59, z tym zastrzeżeniem, że zgłoszenia konkursowe dokonane po dniu  29.04.2015 roku  po godzinie  15:00:00 nie będą uczestniczyć w konkursie o nagrodę główną z uwagi na konieczność wyboru zwycięzców nagrody głównej przez komisję konkursową do 30.04.2015..

4.       Konkurs dostępny jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.       Informacje na temat Konkursu oraz regulamin dostępne są w siedzibach Organizatorów oraz na stronie internetowej  www.wygrajbilet.interia.pl (zwanej dalej ,,Stroną Konkursową").

6.       Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej "Regulamin") oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

7.       Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie:

           1)      dwóch zwycięzców nagrody głównej,

           2)      pięciu zwycięzców nagrody drugiego stopnia,

           3)      dwudziestu jeden  zwycięzców nagrody dodatkowej.


II. Uczestnicy Konkursu

8.       Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia), z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatorów, Fundatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

9.       Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.


III. Zasady Konkursu

10.        Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

             1)      wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Konkursowej i wskazanie określonych w nim danych osobowych Uczestnika, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy,

             2)      wykonanie zadania konkursowego polegającego na udzieleniu odpowiedzi (zwanej dalej ,,Materiałem") na otwarte pytanie konkursowe - "Za co kochasz europejską piłkę nożną?",

             3)      przesłanie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego Materiału,

             4)      wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie w tym na:

                      a.       przetwarzanie danych osobowych przez INTERIA.PL oraz RMF FM w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu na warunkach Regulaminu, w tym do wysyłki nagród i kontaktu z Uczestnikiem, w razie przyznania mu tytułu zwycięzcy Konkursu, w tym na emisję na antenie Radia RMF FM wypowiedzi Uczestników utrwalonych w związku z procedurą wyłaniania Zwycięzców,

                      b.      dokonywanie przez Organizatorów, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Materiału w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału oraz na ich rozpowszechnianie z notą autorską obejmującą imię i nazwisko Uczestnika

Ponadto Uczestnicy, którzy chcą walczyć o nagrodę główną winni zadeklarować swoją dostępność w terminie 27-28 maja 2015 roku, zaznaczając check box widoczny w formatce konkursowej.

11.       Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że  otrzyma tylko jedną nagrodę

12.       Zamieszczając Materiał i akceptując Regulamin Konkursu Uczestnik oświadcza, że:

           1)      jest jedynym autorem Materiału,

           2)      wyraża zgodę na publikację Materiału w portalu www.interia.pl i udostępnienie go użytkownikom portalu www.interia.pl oraz słuchaczom Radia RMF FM podczas wejść antenowych,

           3)      Materiał nie narusza praw osób trzecich,

           4)      udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, bezpłatnej, bezterminowej, przenaszalnej licencji na użytkowanie Materiału przez Organizatorów na następujących polach eksploatacji:

                    a.       zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania ich do pamięci komputera,

                    b.      wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

                    c.       w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

13.       Niewykonanie któregokolwiek z warunków określonych w rozdziale II oraz III powoduje automatyczną dyskwalifikację takiego Uczestnika Konkursu.

14.       Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie rzeczywistych zgodnych ze stanem prawnym i faktycznym  danych osobowych.

15.       Organizatorzy oświadczają, że:

           1)      w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych albo praw autorskich  poprzez publikację Materiału, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia odpowiedzi oraz dyskwalifikacji Uczestnika,

           2)      zastrzegają sobie prawo do weryfikacji Materiału i zdyskwalifikowania Uczestnika,
w przypadku, gdy Materiał będzie  zawierał treści niezgodne z prawem, wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.

16.       W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 15  pkt. 1-2 powyżej, ust. 10 i 15 oraz w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu Komisja Konkursowa dokona dyskwalifikacji takiego Uczestnika.

17.       Dyskwalifikacja Uczestnika Konkursu oznacza, iż jest on traktowany tak, jakby nie brał udziału w Konkursie. W przypadku, gdy dyskwalifikacja ma miejsce po wyłonieniu Zwycięzców Konkursu, Organizatorzy są uprawnieni do żądania zwrotu wydanej nagrody, a zdyskwalifikowany Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zwrotu na wezwanie jednego z Organizatorów nie później niż w terminie 7 dni od daty wezwania.

18.      Ponadto w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu udostępnienia przez Organizatorów w portalu www.interia.pl oraz na antenie Radia RMF FM Materiału przysłanego przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Organizatorom przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce INTERIA.PL lub RMF FM, a w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie INTERIA.PL lub RMF FM do wszelkich postępowań toczących się przeciwko INTERIA.PL lub RMF FM, a także zobowiązuje się zwolnić Organizatorów z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie uzasadnione koszty, jakie może INTERIA PL lub RMF FM ponieść, poniesie lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie dóbr osobistych, prawa karnego, autorskiego, licencji i wszelkich innych praw, jakie ta osoba lub organ państwowy lub funkcjonariusz publiczny zgłosi w związku z korzystaniem z Materiału.


IV. Rozwiązanie Konkursu

19.        Wyłonienie Zwycięzców nastąpi według poniższego harmonogramu:

             1)      Zwycięzcy nagrody dodatkowej (dalej ,,Nagroda Dodatkowa"), zostaną wyłonieni w dniach 14 - 17 kwietnia, 20 -24 kwietnia, 27 - 30 kwietnia oraz 4 maja 2015 roku,

             2)      Zwycięzcy nagrody drugiego stopnia (,,Nagroda Drugiego Stopnia") zostaną wyłonieni na antenie Radia RMF FM w dniach: 16 i 23 kwietnia 2015 roku,

             3)      Zwycięzcy nagrody głównej (,,Nagroda Główna") zostaną wyłonieni  na antenie Radia RMF FM w dniu 30 kwietnia 2015 roku.

20.        Wyłonienia zwycięzców (dalej ,,Zwycięzcy") dokona powołana w tym celu przez Organizatorów Komisja Konkursowa, składająca się z trzech pracowników Organizatorów. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

             1)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

             2)      wyłonienie Zwycięzców Konkursu,

             3)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

21.        Komisja Konkursowa dokona wyboru:

            1)       21 (słownie: dwudziestu jeden) Zwycięzców Nagrody Dodatkowej. Komisja wybierze po jednym Zwycięzcy na każdy dzień trwania Konkursu, według harmonogramu wskazanego w ust. 19 lit. a Regulaminu,

            2)      5 (słownie: pięciu) Zwycięzców Nagrody Drugiego Stopnia. Komisja wyłoni 3  (słownie: trzech) Zwycięzców w dniu 16 kwietnia 2015 roku oraz 2 (słownie: dwóch) w dniu 23 kwietnia 2015 roku,

            3)      2 (słownie: dwóch) Zwycięzców Nagrody Głównej.

22.       Dokonując wyboru Zwycięzców Komisja Konkursowa oceniać będzie poziom merytoryczny językowy, pomysłowość i ciekawe ujęcie tematu, z tym jednak zastrzeżeniem, że Zwycięzcy Nagrody Głównej zostaną wyłonieni przez Komisję wyłącznie spośród zgłoszeń, które oprócz spełnienia innych warunków wskazanych w Regulaminie, zostały przesłane do dnia 29.04.2015 roku do godziny 15:00:00, zgodnie z ust. 3 niniejszego Regulaminu. Warunkiem przyznania nagród Drugiego Stopnia oraz Nagrody Głównej jest odbiór połączenia telefonicznego nawiązanego zgodnie z ust. 23 pkt. 1.

23.        Forma wyłaniania Zwycięzców:

            1)      Zwycięzcy Nagrody Drugiego Stopnia oraz Nagrody Głównej:

                     a.       ze Zwycięzcami nagród wskazanych w ust. 21 lit. b i c skontaktuje się telefonicznie przedstawiciel Organizatora i poinformuje ich o rodzaju przyznanej nagrody. Połączenie zostanie nawiązane w trakcie trwania programu radiowego, podczas którego prowadzący program odczyta zwycięskie Materiały lub ich fragmenty,

                     b.      połączenia ze Zwycięzcami będą wykonywane w dniach wskazanych w harmonogramie  w ust. 19 pkt. 2 i 3,  

                     c.       Informacje o Zwycięzcach Nagrody Drugiego stopnia i Nagrody Głównej tj. imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia.

                     d.      w przypadku:

                                 i.              nieodebrania pierwszego połączenia przez Uczestnika, przedstawiciel Organizatora wykona drugą próbę połączenia. Każda próba połączenia trwa 5 sygnałów,

                                 ii.              nieodebrania przez Zwycięzcę połączenia stanowiącego drugą próbę kontaktu,

                                iii.              pojawienia się podczas próby nawiązania połączenia następujących komunikatów: "numer zajęty", "zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału", "abonent czasowo niedostępny", "abonent ma wyłączony telefon lub jest poza zasięgiem" lub podobnych,

                            Uczestnik traci prawo do nagrody oraz tytułu Zwycięzcy, tak jakby nie został wyłoniony przez Komisję Konkursową w Konkursie a przedstawiciel Organizatora zadzwoni do kolejnego Uczestnika, którego Materiał jako drugi w kolejności spełnia kryteria wskazane w Regulaminie i został wybrany przez Komisję Konkursową.

              2)      Informacje o Zwycięzcach Nagrody Dodatkowej będą publikowane na Stronie Konkursowej w dniu ich wyłonienia.

24.        Zwycięzcy Konkursu o przyznaniu nagród zostaną dodatkowo powiadomieni e-mailem, w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia na adres e-mail podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.


V. Nagrody

25.   Nagrodami w Konkursie są:

        1)      2 (słownie: dwie)  Nagrody Główne- po jednej dla Zwycięzcy - zestaw o wartości do 4522 (słownie: cztery tysiące pięćset dwadzieścia dwa) kwota mogą ulec zmianie, ze względu na zmieniający się kurs Euro] zł brutto składający się z:

                  a.       zaproszenia Fan Match obejmujących 1 (jeden) bilet na finał Europa League w dniu 27.05.2015 w Warszawie oraz udział w wyjątkowym wydarzeniu - meczu fanów na Stadionie Narodowym 28.05.2015 r. (udział w Meczu Fanów wymaga złożenia oświadczenia o stanie zdrowia przed organizatorem przedsięwzięcia).

                  b.       usługi zakwaterowania w hotelu na noc z 27/28 maja 2015 roku oraz pokrycie kosztów transportu do wysokości  500 zł (dla Zwycięzców spoza Warszawy),

                  c.       dodatkowej nagrody pieniężnej - w wysokości równowartości 11,11% wartości Nagrody Głównej

          2)       5 (słownie: pięć) Nagród Drugiego stopnia - po jednej dla Zwycięzcy - które składają się  z zestawów o wartości około. 1176 (słownie: tysiąc sto siedemdziesiąt sześć) zł  [kwoty mogą ulec zmianie, ze względu na zmieniający się kurs Euro], w których w skład wchodzi:

                   a.       bilet (dla dwóch osób) na finałowy mecz Europa League w dniu 27.05.2015 w Warszawie o wartości ok. 260 euro,

                   b.      dodatkowej nagrody pieniężnej - w wysokości  równowartości 11,11% wartości Nagrody Drugiego Stopnia  

          3)      21 (słownie: dwadzieścia jeden) Nagród Dodatkowych - po jednej dla Zwycięzcy -  oficjalna koszulka z logo Europa League .

26.       Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 26 pkt. 1 lit. c oraz pkt. 2 lit. b Regulaminu nie zostanie wydana Zwycięzcy Konkursu lecz przekazana przez RMF FM  jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10 % całkowitej wartości nagrody. RMF FM wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
27.       Zwycięzca Nagrody Drugiego stopnia i Nagrody  Głównej obowiązany jest przesłać do dnia 3 maja 2015 roku na adres e-mailowy poczta@rmf.fm następujące dane:  numer PESEL oraz adres właściwego  Urzędu Skarbowego, co pozwoli na przekazanie przez RMF FM jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) tytułem zryczałtowanego podatku od nagród (o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) pod rygorem utraty przez Zwycięzcę prawa do nagrody oraz tytułu Zwycięzcy.
28.       W celu zachowania reguł bezpieczeństwa na stadionie Finaliści Nagrody Drugiego Stopnia są zobowiązani do przesłania na adres: poczta@rmf.fm swoich danych oraz danych osoby towarzyszącej podczas meczu 27.05.2015 roku (dane: Imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, PESEL, narodowość, kraj urodzenia oraz datę urodzenia) w ciągu 3 dni od momentu wyłonienia ich jako zwycięzców konkursu.

29.       W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub niespełnienia postanowień Regulaminu, Nagrody przepadają na rzecz innych Uczestników Konkursu, którzy odpowiednio uzyskali najwyższą  ocenę Komisji Konkursowej.

30.        Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

31.        Zwycięzca Konkursu nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca Konkursu ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając jednemu z Organizatorów stosowne oświadczenie na piśmie.

32.        Zwycięzca Nagrody Drugiego stopnia we własnym zakresie pokrywa koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia  w trakcie meczu.

33.        Zwycięzca Nagrody Głównej spoza Warszawy zobowiązany jest do przekazaniu Fundatorowi danych niezbędnych do rezerwacji hotelu.

34.        Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany w ciągu 7 dni od otrzymania e-maila z informacją o przyznaniu nagrody, wskazać w wiadomości zwrotnej adres zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który ma zostać wysłana nagroda - warunek konieczny.

35.        Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatorów, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe.

36.        Nagroda Główna oraz Nagroda Drugiego Stopnia będą wysyłane  do Zwycięzców przez RMF FM.

37.        Nagrody Dodatkowe wysyłane będą do Zwycięzców przez INTERIA.PL.

38.        Wszystkie nagrody zostaną wysłane do Zwycięzcy Konkursu nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, co do którego prawa do wzięcia  udziału dotyczy. Organizator wyśle nagrody pocztą kurierską na adres na terenie Polski  wskazany przez Zwycięzcę.

39.        Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody. Koszty wysyłki ponoszą odpowiednio Organizatorzy.VI. Postanowienia końcowe

40.   Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu są:

        1)       GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o.  sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 5272644300, dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz realizacji prawa do nagród

        2)      Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-204), Al. Waszyngtona 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125197 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, z kapitałem zakładowym w wysokości 64.834.000,00 zł, NIP: 677-00-72-027 dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na antenie radia RMF FM, wyłonienia Zwycięzców, realizacji prawa do nagród oraz w celu rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z realizacją prawa do Nagród Głównych.

41.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

42.       Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej odpowiednio na adres:

            a.       GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o.  sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

            b.      Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-204), Al. Waszyngtona 1.

43.       Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić INTERIA.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia zwycięzcy i/lub wręczenia nagród.

44.       Organizatorzy oświadczają, że nie będą przetwarzać danych osobowych Uczestników Konkursu w celach marketingowo-reklamowych, w szczególności nie będą wysyłać informacji handlowych na podanych przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.

45.       Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe Zwycięzców z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).

46.       Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia ostatniego ze Zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do INTERIA.PL). Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane

47.       Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej na adres na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

48.       Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

49.       Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora, do którego wpłynęła. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

50.       Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem, której Uczestnicy przesyłają Materiały, jak również, za pośrednictwem, której Organizatorzy kontaktują się z Uczestnikiem.

51.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

52.       Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 


Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL