Reklama

Reklama

Regulamin konkursu

Zostań Miss Mistrzostw

Reklama

I. Postanowienia ogólne

1.       Konkurs -  Zostań Miss Mistrzostw (zwany dalej ,,Konkursem") organizowany jest w imieniu własnym przez spółkę pod firmą Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwaną dalej ,,Organizatorem")

2.       Fundatorem nagród w Konkursie jest LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wańkowicza 3 , 40-384 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 534588, NIP 954-275-17-76, REGON 360297047 (zwana dalej ,,Fundatorem").

3.       Konkurs rozpoczyna się 29.08.2017 roku i trwa do dnia 14.09.2017 roku do godziny 23:59:59.

4.       Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej pod adresem:  http://sport.interia.pl/raporty/raport-me-2017-siatkarzy/konkurs.

5.       Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej ,,Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.       Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.       Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria (zwana dalej "Uczestnikiem"):

1)      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu;

2)      jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3)      wykonała i przesłała zadanie konkursowe.

8.       Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie przez Komisję Konkursową (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie) 1 Uczestnika, któremu zostanie przyznana nagroda I stopnia oraz 2 Uczestników, którym zostanie przyznana nagroda II stopnia, którym zostanie przyznana nagroda III stopnia, których wykonane zadanie konkursowe, określone w rozdziale II ust. 13 pkt. 2 Regulaminu zostanie ocenione najwyżej przez Komisję Konkursową, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie (zwani dalej "Laureatami").

9.       Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

10.   Warunkiem skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na udział w Konkursie na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz akceptacja Regulaminu.

11.   Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (zwana dalej ,,Komisją Konkursową") powołana w tym celu przez Organizatora. Komisja Konkursowa składa się z trzech przedstawicieli Organizatora.

II. Warunki Uczestnictwa

12.   Konkurs składa się z dwóch etapów, opisanych poniżej:

1)      I etap -  zgłaszanie Materiału do Konkursu trwa od 29.08.2017 do 06.09.2017.

2)      II etap - głosowanie na Materiały zgłoszone do Konkursu trwa od 07.09.2017 do 14.09.2017   

13.   Zadaniem Uczestników w trakcie trwania I etapu Konkursu jest:

1)      wypełnić formularz rejestracyjny (oraz kliknąć w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem) dostępny na stronie internetowej: http://sport.interia.pl/raporty/raport-me-2017-siatkarzy/konkurs (zwaną dalej ,,Stroną Konkursową") w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika Konkursu, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, adres e-mail oraz numer telefonu. Dane te są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia,

2)      wykonać zadanie konkursowe:

a)       przesłać za pomocą formularza konkursowego zdjęcie pokazujące, jak kibicujesz naszej reprezentacji w piłce siatkowej (zwane dalej "Materiałem").

3)      wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, ogłoszenia wyników Konkursu realizacji przesyłek nagród, jak również w celu dopełnienia obowiązków względem organów administracji publicznej oraz rozpatrzenia reklamacji.

14.   Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Fundatora dla własnych celów marketingowych, zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyłanej przez Fundatora na wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym adres elektroniczny oraz zgodę na używanie przez Fundatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

15.   Zasady drugiego etapu konkursu:

1)      Przesłane przez Uczestników Materiały zostaną poddane głosowaniu internautów. Głosowanie na Materiały zgłoszone do Konkursu trwa od 07.09.2017, i trwa do dnia 14.09.2017 r.  do godziny 23:59:59. 

2)      Każdy z użytkowników sieci Internet może oddać jeden głos na Materiał zgłoszony w Konkursie tj., z jednego IP głosujący może oddać 1 głos na 24h .

3)      W przypadku:

a)       zaobserwowania przez Organizatora nieprawidłowości w głosowaniu spowodowanych celowym działaniem Uczestnika lub osób trzecich inspirowanych przez Uczestnika mającym na celu manipulację wynikami Konkursu, w szczególności poprzez używanie mechanizmów umożliwiających oddanie większej niż dopuszczalna ilości głosów, zmiany IP, głosowania za pomocą aplikacji umożliwiających automatyczne głosowanie,

b)      naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu,

Komisja Konkursowa, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zastrzega sobie prawo do anulowania głosów, które zostały oddane nieprawidłowo, usunięcia Materiału, którego głosowanie dotyczyło, w tym do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który takich działań się dopuścił.

16.   Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że:

1)      wyraża zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata,

2)      wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora oraz Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału,

3)      przysługuje mu całość praw , w szczególności praw autorskich, do Materiału, który zamieszcza i jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń,

4)      przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw do wizerunku osób przedstawionych w Materiale, oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

5)      posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z zamieszczonego Materiału,

6)      z chwilą przesłania Materiału udziela nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej czasowo i terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora i Fundatora na następujących polach eksploatacji:

a)       w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie,

b)      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiał w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,

c)       zwielokrotnianie, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania ich do pamięci komputera,

d)      wprowadzanie Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, łączenie z innymi utworami lub podział na części,

e)      w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału na części Materiału,

f)        rozpowszechniania Materiału bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika,

g)       wykorzystywanie Materiału do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora lub Fundatora (każdego z nich z osobna).

17.   Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, tj. przesłać dowolną ilość Materiałów, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uznania go za Laureata może otrzymać tylko jedną nagrodę.

18.   Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Materiały, których wykorzystanie przez Organizatora lub Fundatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.

19.   Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Materiału oraz odmowy jego publikacji w przypadku, gdy uzna, że treść Materiału narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich, a także w przypadku gdy Materiały zawierają treści reklamujące konkurentów Organizatora lub Fundatora.

20.   Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych Uczestnika.

21.   Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie Organizatora o chęci zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs.info@firma.interia.pl

III. Rozwiązanie Konkursu

22.   Wyłonienie Laureatów nastąpi do dnia 15.09.2017 r.

23.   Spośród 10 materiałów ocenionych przez internautów jako najlepsze tj. takich, które otrzymały największą ilość głosów, Komisja Konkursowa wyłoni 1 Laureata nagrody I stopnia oraz 2 Laureatów nagrody II stopnia.

24.   Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2) wyłonienie Laureatów,

3) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

25.   Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, których Materiał zostanie oceniony najwyżej przez Komisję Konkursową.

26.   Wyłaniając osoby nagrodzone Komisja Konkursowa kierować będzie się w szczególności poziomem kreatywności oraz estetyki nadesłanych Materiałów.

27.   Informacje o Laureatach, tj. imię, nazwisko oraz  miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu 3 dni robocze od daty  ich wyłonienia.

28.   O przyznaniu nagród laureaci Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu 3 dni roboczych  od daty  ich wyłonienia, na adres poczty elektronicznej, który został podany w trakcie dokonywania zgłoszenia do Konkursu.

29.   W przypadku:

1) nieodebrania przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Laureata lub

2) stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Laureata postanowień Regulaminu lub

3) braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia Laureata

Laureat, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Laureata oraz prawo do otrzymania nagrody, a nagroda zostanie przekazana kolejnemu z listy Uczestnikowi, którego Materiał Komisja Konkursowa oceniła najwyżej.

IV. Nagrody

30.   Nagrodami w Konkursie są:

1)      Nagroda I stopnia (x1) o wartości 4070 PLN (słownie: cztery tysiące siedemdziesiąt złotych), w skład której wchodzi:

Pobyt w SPA dr Ireny Eris w Krynicy Zdroju

Terminy pobytu: 18 -24 września 2017

Ilość osób: 2 osoby dorosłe

Oferta pobytu: Nocleg ze śniadaniami

Pokój dwuosobowy Standard.

Pobyt obejmuje:

· 6 noclegów

· śniadania w formie bufetu

· relaks w Centrum SPA (basen, jacuzzi, sauny, oraz strefa relaksu, siłownia i studio cardio)

· monitorowany parking

2)      Nagroda II stopnia (x2) o wartości 745 PLN (słonie: siedemset czterdzieści pięć złotych), w skład której wchodzi:

Pobyt w SPA dr Ireny Eris w Krynicy Zdroju

Terminy pobytu: 23-24 września 2017

Ilość osób: 2 osoby dorosłe

Oferta pobytu: Nocleg ze śniadaniami

Pokój dwuosobowy Standard.

Pobyt obejmuje:

· 1 nocleg

· śniadania w formie bufetu

· relaks w Centrum SPA (basen, jacuzzi, sauny, oraz strefa relaksu, siłownia i studio cardio)

· monitorowany parking

31.   Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe lub na ich równowartość pieniężną. Nagrody nie obejmują dojazdu do SPA dr Ireny Eris w Krynicy Zdrój, ani zwrotu kosztów poniesionych w tym zakresie przez Laureatów.

32.   Każdy Laureat ma prawo tylko do jednej nagrody, o której mowa powyżej.

33.   Laureat, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

34.   Do nagród, o których mowa w ust. 30 Regulaminu, których wartość przekracza kwotę 760 zł (nagroda I stopnia oraz nagroda II stopnia), zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,1% ich wartości, która nie zostanie przekazana Laureatom, lecz przekazana przez Organizatora zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy.

35.   Laureat, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

36.   Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Laureat traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

37.   Szczegóły realizacji praw do nagród, o których mowa w ust. 30 Regulaminu zostaną ustalone bezpośrednio pomiędzy Organizatorem a Laureatami. Nagrody w postaci voucherów zostaną wysłane przez Organizatora na adres zamieszkania Laureatów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podany w formularzu rejestracyjnym.

V. Postanowienia końcowe

38.   Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu. Dane Uczestników mogą być przetwarzane przez Fundatora w celach marketingowych i handlowych, o ile Uczestnik Konkursu wyraził na to zgodę.

39.   Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k.,  os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

40.   Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

41.   Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

42.   Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty publikacji listy Laureatów (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

43.   Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji..

44.   Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

45.   O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

46.   Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

47.   Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

48.   Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

49.   W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje