Reklama

Reklama

Regulaminy 72. Plebiscytu "PS"

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami 72. Plebiscytu na 10 Najlepszych Sportowców Polski 2006 r.

REGULAMIN 72. PLEBISCYTU NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2006 ROKU

Postanowienia ogólne

1. 72. Plebiscyt na 10 Najlepszych Sportowców Polski 2006 Roku (zwany dalej "Plebiscytem"), organizuje Marquard Media Polska Sp. z o.o. (zwana dalej "MMP"), wydawca "Przeglądu Sportowego", i Telewizja Polska Program 1 (zwana dalej "TVP 1"), wraz z wybranymi przez siebie partnerami. (MMP i TVP 1 są dalej zwane łącznie "Organizatorami".)

2. Celem 72. Plebiscytu jest wyłonienie - drogą publicznego głosowania - listy najlepszych (najpopularniejszych) polskich sportowców 2006 roku. Głosowanie odbywa się poprzez wysłanie kuponu bądź telefoniczne oddanie głosu (SMS lub/i audiotele).

Reklama

3. Rozpoczęcie 72. Plebiscytu ogłoszone zostanie na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej w dniu 30 listopada 2006 r.

4. Publiczne ogłoszenie wyników 72. Plebiscytu nie może nastąpić wcześniej, niż podczas Gali Mistrzów Sportu w dniu 6 stycznia 2007 roku.

5. Przebiegiem całego 72. Plebiscytu kieruje - składająca się z nie więcej niż pięciu osób - Komisja, powołana przez Organizatorów. W skład Komisji wchodzą etatowi pracownicy Organizatorów.

6. Pracownicy i współpracownicy Organizatorów, jak również, instytucje i osoby z nimi współpracujące w zakresie organizacji 72. Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.

7. Informacje i regulamin 72. Plebiscyt zostaną opublikowane w specjalnym serwisie internetowym umieszczonym na www.plebiscyt.interia.pl i w Telegazecie na stronie 772. Lista kandydatów będzie emitowana przez TVP 1 i drukowana w "Przeglądzie Sportowym".

Głosowanie

8. Do głosowania uprawnione są wszystkie osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania. Wyłączeniu z głosowania podlegają pracownicy Organizatorów oraz ich rodziny.

9. W 2006 roku głosowanie w Plebiscycie rozpocznie się w dniu 1 grudnia. Tego dnia "Przegląd Sportowy" opublikuje na swych łamach listę 20 nazwisk sportowców, ustaloną przez komisję, o której mowa w pkt. 5.

10. Głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kuponach, drukowanych w gazetach "Przeglądzie Sportowym" i/lub w gazetach upoważnionych przez MMP. Kupon zawiera: miejsce na wpisanie imion i nazwisk dziesięciu sportowców-kandydatów oraz imienia, nazwiska i adresu głosującego, wieku i telefonu oraz miejsce na odpowiedź na pytanie, dotyczące wiedzy o sporcie.

11. Publikacja kuponów plebiscytowych:

a. pierwszy kupon zostanie wydrukowany w "Przeglądzie Sportowym" z datą wydawniczą 1 grudnia 2006 r.

b. ostatni kupon zostanie wydrukowany w "Przeglądzie Sportowym" z datą wydawniczą 29 grudnia 2006 r.

12. Kupon jest ważny, jeśli:

a. został wycięty z oryginalnego egzemplarza "Przeglądu Sportowego" lub innej gazety upoważnionej przez MMP;

b. dotyczy Plebiscytu właściwego roku;

c. wypełniono w nim imionami i nazwiskami różnych sportowców wszystkie dziesięć miejsc;

d. zawiera prawidłową odpowiedź na pytanie;

e. zawiera imię i nazwisko oraz adres nadawcy;

f. został doręczony drogą pocztową w przesyłce nie wymagającej pokwitowania adresata lub osobiście przez głosującego i dotarł do redakcji "Przeglądu Sportowego" do dnia 2 stycznia 2007 roku.

13. Adres redakcji, pod który należy przesyłać wypełnione kupony jest następujący: Redakcja "Przeglądu Sportowego", ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa. W przypadku osobistego doręczenia wypełnionych kuponów głosujący powinien zgłosić się do recepcji redakcji (adres jak wyżej).

14. Każdy z głosujących może przysłać dowolną liczbę kuponów, umieszczając na nich imiona i nazwiska dowolnych sportowców zgłoszonych w Plebiscycie.

15. Dopuszczalne jest wysyłanie zgłoszeń zarówno na kuponach, jak i poprzez SMS lub/i audiotele, bez ograniczenia ich liczby.

16. Głosowanie SMS-owe rozpocznie się 1 grudnia 2006 roku a audiotele . Tą metodą głosować będzie można do 3 stycznia 2007 roku.

17. Szczegółowy regulamin głosowania drogą telefoniczną (SMS lub/i audiotele) zostanie ogłoszony w dniu jego uruchomienia.

Obliczanie głosów

18. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę wszystkie ważne kupony oraz głosy SMS lub/i audiotele.

19. Obliczenia głosów dokonuje Komisja, o której mowa w pkt. 5 lub - na jej zlecenie - osoby prawne albo fizyczne.

20. Jeden kupon dostarcza wymienionym w nim sportowcom sumy pięćdziesięciu pięciu punktów według kolejności: 1. miejsce - 10 pkt.; 2. miejsce - 9 pkt.; 3. miejsce - 8 pkt.; 4. miejsce - 7 pkt.; 5. miejsce - 6 pkt.; 6. miejsce - 5 pkt.; 7. miejsce - 4 pkt.; 8. miejsce - 3 pkt.; 9. miejsce - 2 pkt.; 10. miejsce - 1 pkt. Każdy kupon zawiera informację o punktach, przyznawanych za poszczególne miejsca. Każdy oddany głos drogą telefoniczną (SMS lub/i adiotele) przyznaje wybranemu sportowcowi 5 punktów.

21. Końcową kolejność 72. Plebiscytu ustala się na podstawie sumy punktów zdobytych przez sportowców na wszystkich ważnych kuponach oraz sumie głosów SMS i audiotele.

Losowanie nagród

22. W losowaniu nagród biorą udział prawidłowo wypełnione kupony oraz głosy oddane drogą telefoniczną (SMS lub/i audiotele).

23. Dla Głosujących poprzez wysyłanie kuponów oraz drogą telefoniczną ustanowione są odrębne pule nagród.

24. Dla czytelników głosujących poprzez kupony nagrodę główną - 15 000 zł. Nagroda główna zostanie wylosowana spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych i nadesłanych lub dostarczonych osobiście w terminie kuponów w trakcie Balu Mistrzów Sportu w dniu 6 stycznia 2007 r. Losowanie transmitowane będzie w TVP 1 a wyniki opublikowane zostaną w "Przeglądzie Sportowym" w dniu 8 stycznia 2007 r.

25. Oprócz nagrody głównej, o której mowa w punkcie 24, Organizatorzy przewidują nagrody mniejszej wartości losowane w trakcie Plebiscytu, codziennie od 4 grudnia 2006 r. Lista osób nagrodzonych publikowana będzie w następnym dniu po losowaniu w "Przeglądzie Sportowym".

26. Losowania nagród dokonuje Komisja (wymieniona w pkt. 5) lub osoby wyznaczone przez Komisję przy jej udziale.

Postanowienia końcowe

27. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 72. Plebiscytu.

28. MMP zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie i zobowiązana jest do ich opublikowania.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy