Reklama

Reklama

Regulamin rozgrywek o Puchar Ekstraklasy

Chcesz wiedzieć więcej o Pucharze Ekstraklasy? Zapoznaj się z jego zasadami rywalizacji i regulaminem!

Art. 1. Wstęp

1.1. Rozgrywki o Puchar Ekstraklasy SA, zwane dalej "Rozgrywkami o Puchar Ekstraklasy" w sezonie 2006/2007 organizowane są przez Ekstraklasę SA.

1.2 Niniejszy regulamin określa prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność stron uczestniczących oraz biorących udział w przygotowaniach do organizacji rozgrywek o Puchar Ekstraklasy.

1.3. Rozgrywki o Puchar Ekstraklasy mogą nosić nazwę, uwzględniającą nazwę/markę Głównego Sponsora Pucharu Ekstraklasy.

Art. 2. Uczestnicy

2.1. W rozgrywkach o Puchar Ekstraklasy bierze udział 16 zespołów, występujących w rozgrywkach ligowych o mistrzostwo Polski w sezonie 2006/2007.

Reklama

Art. 3. Obowiązki uczestników

3.1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach o Puchar Ekstraklasy, zobowiązane są rozegrać mecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawiać w zawodach najsilniejszy skład.

3.2. Ekstraklasa SA jest upoważniona do użycia fotograficznego oraz audio- i wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak tez i nazw klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczów o Puchar Ekstraklasy. Na żądanie, kluby muszą wyposażyć Ekstraklasę SA - bez dodatkowej opłaty - we właściwy materiał, jak i stosowną dokumentację. Ekstraklasa SA jest upoważniona do sporządzenia fotograficznego, audio- i wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji.

Art. 4. Puchar

4.1. Puchar, ufundowany przez Ekstraklasę SA, jest wręczany zwycięskiej drużynie i pozostaje w klubie przez okres jednego sezonu. Zdobywca pucharu jest zobowiązany do należytego przechowania pucharu i odpowiada za ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia. Klub musi zwrócić puchar w stanie nienaruszonym do biura Ekstraklasy SA najpóźniej do 31 maja roku następnego.

4.2. Klub, który, począwszy od sezonu 2006/2007 zwycięży w trzech kolejnych edycjach rozgrywek o Puchar Ekstraklasy lub ogółem pięciokrotnie wywalczy Puchar Ekstraklasy, otrzymuje puchar na własność.

4.3. Klub, który zdobędzie Puchar Ekstraklasy, jest upoważniony do wystąpienia do Ekstraklasy SA o sporządzenie - na koszt klubu - kopii pucharu. Kopia musi wskazywać iż jest repliką i, co do zasady, nie może przekraczać 4/5 wielkości oryginału.

Art. 5. Organizacja

5.1. Organizatorami meczów w ramach rozgrywek o Puchar Ekstraklasy są kluby, będące gospodarzami meczów za wyjątkiem meczu finałowego, którego organizatorem jest Ekstraklasa SA. Ekstraklasa SA może powierzyć organizację meczu finałowego w części lub w całości innemu podmiotowi na podstawie odrębnego porozumienia.

5.2. Organami odpowiedzialnymi są:

a. Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA - za wszelkie sprawy związane z właściwym uprawnieniem zawodników do gry

b. Departament Marketingu Ekstraklasy SA - za wszelkie sprawy związane z organizacją zawodów finałowych oraz wykorzystaniem praw związanych z Pucharem Ekstraklasy

c. Komisja Ligi Ekstraklasy SA - za wszelkie sprawy dyscyplinarne związane z Pucharem Ekstraklasy jako pierwsza instancja.

5.3. Wszystkie osoby i kluby uczestniczące w meczach o Puchar Ekstraklasy są zobowiązane do pokrycia we własnym zakresie stosownego ubezpieczenia. Klub musi dokonać stosownego zabezpieczenia i ubezpieczenia imprezy tak jak przy organizacji meczu w ramach rozgrywek ligowych, którego jest gospodarzem.

Art. 6. System rozgrywek

6.1. W ramach rozgrywek o Puchar Ekstraklasy rozgrywa się fazę grupową oraz fazę pucharową.

6.2. Faza grupowa

6.2.1. W rozgrywkach fazy grupowej bierze udział 16 zespołów, podzielonych na cztery grupy (A - D) po cztery zespoły.

6.2.2. Każdy z zespołów w każdej grupie rozgrywa sześć meczów, po trzy jako gospodarz i trzy jako gość.

6.2.3. Awans z każdej z grup uzyskują po dwa najlepsze zespoły, które będą uczestniczyć w fazie pucharowej.

6.2.4. W rozgrywkach grupowych o Puchar Ekstraklasy kolejność zespołów w grupie ustala się według liczby zdobytych punktów.

6.2.5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:

6.2.5.1 przy dwóch zespołach:

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,

c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są "podwójnie" korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu,

f. wyższe miejsce w rozgrywkach ligowych w sezonie 2005/2006.

6.2.5.2. przy więcej niż dwóch zespołach:

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,

c. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,

d. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu,

e. wyższe miejsce w rozgrywkach ligowych w sezonie 2005/2006.

6.3. Faza pucharowa

6.3.1. Za wyjątkiem meczu finałowego rozgrywki fazy pucharowej Pucharu Ekstraklasy SA przeprowadzane są w systemie "mecz i rewanż".

6.3.2. Zawody przeprowadzane są systemem pucharowym tzn. przegrywające drużyny odpadają.

6.3.3. Awans do dalszej rundy rozgrywek uzyska zespół, który zgromadzi większą liczbę punktów.

6.3.4 W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie do półfinału i finału rozgrywek decyduje:

6.3.4. przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach tych drużyn;

6.3.4.2. przy dalszej równości, według reguły, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są "podwójnie", korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn;

6.3.4.3. przy dalszej równości, po zakończeniu regulaminowego czasu gry dogrywki nie rozgrywa się i zarządza się rzuty karne według obowiązujących przepisów.

6.3.5. Zdobywcą Pucharu Ekstraklasy jest zwycięzca meczu finałowego. W przypadku nierozstrzygniętego wyniku, po zakończeniu regulaminowego czasu gry dogrywki nie rozgrywa się i zarządza się rzuty karne według obowiązujących przepisów.

6.4. W ćwierćfinałach bierze udział 8 zespołów, które w swoich grupach zajęły miejsca pierwsze i drugie. Zespoły te rozgrywają swoje mecze według następującego schematu (gospodarze rewanżowego meczu na pierwszym miejscu):

A1 - B2;

B1 - A2;

C1 - D2;

D1 - C2

6.5. W półfinałach biorą udział 4 zespoły, zwycięzcy ćwierćfinałów. Zespoły te rozgrywają swoje mecze według następującego schematu:

A1/B2 - D1/C2

B1/A2 - C1/D2

Gospodarzy meczów wyłoni losowanie przeprowadzone przez Departament Logistyki Rozgrywek.

6.6. W finale biorą udział 2 zespoły, zwycięzcy półfinałów. Ustala się, iż formalnym gospodarzem meczu będzie zespół, który w sezonie 2005/2006 zajął wyższe miejsce w rozgrywkach ligowych.

Art. 7. Odmowa rozegrania meczu, mecz przerwany lub niedokończony.

7.1. Klub, który odmówi rozegrania meczu, podlega karze 100.000 PLN za każdy nie rozegrany mecz. Niezależnie od powyższego Komisja Ligi Ekstraklasy SA może nałożyć także inne kary, przewidziane w regulaminie dyscyplinarnym PZPN

7.2. W przypadku przerwania meczu lub jego niedokończenia mają zastosowanie przepisy ogólne PZPN i Ekstraklasy SA.

Art. 8. Terminy meczów

8.1. Mecze o Puchar Ekstraklasy są rozgrywane w terminach i o godzinach wyznaczonych przez Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA.

Art. 9. Stadion

9.1. Mecze o Puchar Ekstraklasy są rozgrywane na stadionach spełniających wymogi licencyjne przewidziane dla klubów występujących w rozgrywkach ligowych w sezonie 2006/2007, chyba, że Zarząd Ekstraklasy SA postanowi inaczej.

Art. 10. Piłki

10.1. Mecze o Puchar Ekstraklasy są rozgrywane piłkami dostarczonymi przez Ekstraklasę SA.

Art. 11. Protokół oraz dodatkowe ustalenia

11.1. Zawodnicy obydwu zespołów witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po zakończeniu procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem spotkania. Zespół gości wita się najpierw z sędziami, a następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z zawodnikami zespołu - gospodarza.

11.2. Na ławkach rezerwowych może zasiadać wyłącznie sześciu oficjalnych przedstawicieli klubowych oraz siedmiu zawodników rezerwowych. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do protokołu meczowego.

11.3. Palenie papierosów w strefie technicznej jest zabronione i stanowi naruszenie niniejszego regulaminu.

Art.12. Media

12.1. Nie jest dozwolone przeprowadzanie wywiadów przed, w trakcie oraz po meczu na polu gry. Przedstawiciel Ekstraklasy SA lub organizatora zawodów może wyznaczyć miejsce do przeprowadzania krótkich wywiadów w strefie pomiędzy ławkami rezerwowych a szatniami zawodników. Takie wywiady mogą być przeprowadzane we wskazanym miejscu przed meczem, po zakończeniu pierwszej połowy oraz po zakończeniu meczu.

12.2. Nie później niż 15 minut po zakończeniu spotkania odbywa się konferencja prasowa. Główni trenerzy są zobowiązani do wzięcia udziału w konferencji; zaleca się także uczestnictwo przynajmniej po jednym z zawodników z każdej z drużyn.

12.3. Po zakończeniu spotkania akredytowani przedstawiciele mediów upoważnieni są do przeprowadzenia wywiadów w strefie mieszanej, która musi być wyznaczona pomiędzy szatniami zawodników a wyjściem do autokaru. Strefa mieszana może być dostępna wyłącznie dla trenerów, zawodników oraz przedstawicieli mediów i musi umożliwiać sprawne przeprowadzanie wywiadów.

12.4. Wywiady mogą być przeprowadzane wyłącznie na tle ścianek sponsorskich, w miejscu wskazanym przez Ekstraklasę SA.

12.5. Akredytacje prasowe i fotograficzne na mecze o Puchar Ekstraklasy przyznawane są przez biura prasowe klubu - gospodarza zawodów, zaś na mecz finałowy - przez Ekstraklasę SA. Żaden z przedstawicieli prasy lub radia nie jest upoważniony do przebywania w strefie pomiędzy polem gry a trybunami stadionu. Ograniczona i odpowiednio oznakowana liczba fotoreporterów oraz kamerzystów TV może przebywać na płycie, jednakże tylko i wyłącznie w strefie wyznaczonej przez Ekstraklasę SA. Żadna z osób przebywających na płycie boiska nie może zasłaniać jakichkolwiek materiałów reklamowych.

12.6. Akredytacje dla redakcji internetowych mogą być przyznawane tylko pod warunkiem, iż przedstawiciele takich redakcji nie będą przekazywać na żywo materiału dźwiękowego i/lub wizualnego (dotyczy to także konferencji prasowej oraz wywiadów w strefie mieszanej), zaś ich relacja ograniczy się wyłącznie do wersji tekstowej. Zdjęcia, zrobione przez akredytowanych fotografów, mogą być publikowane na stronach www tylko jako nieruchome obrazy, zaś nigdy jako filmy lub quasi-video streaming.

Art.13. Przepisy gry

13.1. Mecz o Puchar Ekstraklasy rozgrywany jest zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Nożną oraz przepisami określonymi odrębnie w niniejszym regulaminie.

13.2. Zawodnicy obydwu klubów muszą być uprawnieni do rozgrywek, zgodnie z zasadami obowiązującymi w rozgrywkach ligowych o mistrzostwo Polski. Uprawnienie do rozgrywek ligowych o mistrzostwo Polski w sezonie 2006/2007 oznacza automatycznie uprawnienie do rozgrywek o Puchar Ekstraklasy.

13.3. Zezwala się na dodatkowe uprawnienie:

13.3.1. Zawodników klubu, nie zgłoszonych do rozgrywek ligowych o mistrzostwo Polski

13.3.2. Polskich zawodników testowanych - występujących w rozgrywkach Pucharu Ekstraklasy wyłącznie w fazie grupowej - za pisemną zgodą macierzystych klubów.

13.4. Zgłoszenie zawodników, o których mowa w art. 13.3. następuje na podstawie odrębnej listy, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, przy czym do zgłoszenia zawodników, o których mowa w pkt.

13.3.1. Wymagane jest złożenie kompletu dokumentów, zgodnie z zasadami obowiązującymi w rozgrywkach ligowych o mistrzostwo Polski, zaś do zgłoszenia zawodników, o których mowa w pkt. 13.3.2. Wymagane jest przedłożenie :

13.4.1. Pisemnej zgody klubu macierzystego na udział zawodnika/zawodników w rozgrywkach grupowych o Puchar Ekstraklasy wraz z oświadczeniem, że na zawodniku nie ciąża żadne kary dyscyplinarne, poświadczonym przez macierzysty związek piłki nożnej;

13.4.2. Dokumentu, zawierającego wzajemne ustalenia pomiędzy klubami, w tym dotyczące ubezpieczenia zawodnika oraz jego ewentualnego wynagrodzenia;

13.5. Ustala się, iż jednocześnie na boisku musi występować co najmniej ośmiu zawodników uprawnionych do występowania w rozgrywkach ligowych o mistrzostwo Polski (nie dotyczy sytuacji, gdy zawodnik został ukarany czerwoną kartką lub gdy uległ kontuzji po wyczerpaniu limitu zmian itp.).

13.6. Drużyny biorące udział w Pucharze Ekstraklasy uprawnione są do wymiany 4 (czterech) zawodników przez cały okres trwania gry.

13.7. Zawodnicy muszą wystąpić w strojach, zgodnych z Regulaminem Strojów Meczowych w Rozgrywkach Ekstraklasy SA.

13.8. Sędziowie, obserwator/delegat zawodów są wyznaczani na wniosek Ekstraklasy SA przez stosowne organy PZPN.

13.9. Po zakończeniu zawodów sędzia, obserwator/delegat PZPN zobowiązani są dostarczyć swoje raporty do Biura Ekstraklasy SA (fax. 022531 67 45, e-mail ekstraklasa@ekstraklasa.org) w ciągu 48 godzin po zakończeniu zawodów zgodnie z wymogami obowiązującymi w rozgrywkach ligowych o mistrzostwo Polski (bez części dot. praw marketingowych).

Art. 14. Przepisy i protesty

14.1. Wszystkie zawody o Puchar Ekstraklasy, z zastrzeżeniem uregulowań, określonych w niniejszym regulaminie, rozgrywane będą według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z przepisami uchwały PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, zgodnie z przepisami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN i pozostałymi uregulowaniami Ekstraklasy SA, w tym dotyczącymi uprawnień Komisji Ligi Ekstraklasy SA oraz decyzji Ekstraklasy SA dotyczących praw marketingowych oraz zasad używania strojów sportowych w rozgrywkach prowadzonych przez Ekstraklasę SA.

14.2. Zawodnik, który w czasie zawodów w rozgrywkach o Puchar Ekstraklasy otrzyma napomnienie (żółtą) kartkę zostanie automatycznie ukarany:

14.2.1. Przy drugim napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu

14.2.2. Przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu oraz karą pieniężną w wysokości 600 złotych.

14.2.3. Przy szóstym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu oraz karą pieniężną w wysokości 1000 złotych.

14.2.4. Przy ósmym napomnieniu - kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu oraz karą pieniężną w wysokości 2000 złotych.

14.3. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach o Puchar Ekstraklasy musi być wykonana w tych rozgrywkach.

14.4. Żółte kartki, otrzymane w meczu o Puchar Ekstraklasy, nie są zaliczane w innych rozgrywkach prowadzonych przez Ekstraklasę SA.

14.5. Zasadą jest, że zawodnik, który otrzymał samoistną czerwoną kartkę w meczu o Puchar Ekstraklasy jest zawieszony na dwa mecze w ramach rozgrywek o Puchar z wyłączeniem rozgrywek ligowych o mistrzostwo Polski.

14.6. W przypadku gdy przewinienie polegało na:

14.6.1. Naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważeniu innych osób biorących udział w grze lub poza nią,

14.6.2. Wysoce niesportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się przed, w czasie meczu lub poza nim

W wyżej wymienionych przypadkach Komisja Ligi Ekstraklasy SA przeprowadza postępowanie dyscyplinarne, po którym orzeka karę dyskwalifikacji od 3 meczów do kary dyskwalifikacji czasowej, która może obejmować inne rozgrywki.

14.7. Protesty mogą być składane zgodnie na zasadach obowiązujących w rozgrywkach ligowych o mistrzostwo Polski.

Art. 15. Sprawy finansowe

15.1. Opłaty za prowadzenie meczu o Puchar Ekstraklasy (sędziowie, obserwator/ delegat) pokrywane są przez Ekstraklasę SA według odrębnych zasad.

15.2. Zarząd Ekstraklasy SA podejmuje decyzje w sprawie podziału nagród z tytułu uczestnictwa w Pucharze Ekstraklasy pomiędzy:

a. Zdobywcę Pucharu Ekstraklasy

b. Finalistę Pucharu Ekstraklasy

c. pozostałych uczestników

d. Ekstraklasę SA

15.3. Każdy z klubów odpowiedzialny jest za pokrycie wydatków własnych (dojazd, hotel, etc.), związanych z rozgrywkami o Puchar Ekstraklasy.

Art. 16. Wykorzystanie praw komercyjnych

16.1. Ekstraklasa SA jest wyłącznym i jedynym właścicielem wszelkich praw komercyjnych związanych z rozgrywkami o Puchar Ekstraklasy, włączając to w szczególności:

16.1.1. Wszelkie obecne i przyszłe ogólnoświatowe wizualne, audiowizualne i dźwiękowe prawa do nieruchomych oraz ruchomych obrazów z rozgrywek o Puchar Ekstraklasy, transmitowanych przez radio, telewizję lub obecne i/lub przeszłe media elektroniczne (włączając Internet oraz technologię bezprzewodową) na żywo lub z opóźnieniem; jak też i wszystkie obecne i/lub przyszłe prawa wynikające z wykorzystania powyższych oraz

16.1.2. Wszystkie marketingowe, sponsorskie, reklamowe, licencyjne, franchisingowe, organizacyjne i biletowe prawa, jak tez i wszelkie prawa do rezultatów, danych oraz statystyk Puchar Ekstraklasy.

16.2. Ekstraklasa SA jest upoważniona do wykorzystania, zatrzymania i dystrybucji wszelkich wpływów, pochodzących z wykorzystania praw komercyjnych (działając wyłącznie lub poprzez upoważnioną i działającą na jej rzecz trzecią stronę). Żadna trzecia strona nie może wykorzystać jakichkolwiek praw komercyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Ekstraklasy SA.

16.3. Żaden z istniejących kontraktów, ograniczających wykorzystanie praw audiowizualnych i dźwiękowych, reklamowych, merchadisingowych, licencyjnych, korzystania z zarezerwowanych miejsc itp. nie będzie uznawany przez Ekstraklasę SA, bez jej pisemnej zgody.

16.4. Zasady dysponowania prawami medialnymi do rozgrywek o Puchar Ekstraklasy określa umowa Ekstraklasy SA z partnerem medialnym Ekstraklasy SA.

16.5. Klub nie przestrzegający przepisów Ekstraklasy SA i/lub PZPN nie może uczestniczyć w rozgrywkach.

16.6. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia transmisji meczów o Puchar Ekstraklasy określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

16.7. Inne podmioty niż określone w załączniku nr 1 nie są upoważnione do przeprowadzania jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o Puchar Ekstraklasy bez uzyskania zgody Ekstraklasy SA.

16.8. Uprawnienia sponsorów rozgrywek o Puchar Ekstraklasy określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

16.9. Zasady regulujące sposób rozmieszczenia reklam podczas rozgrywek o Puchar Ekstraklasy określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

16.10. Kluby, występujące w rozgrywkach o Puchar Ekstraklasy, zobowiązane są do przekazania odpowiedniej liczby biletów sponsorom rozgrywek o Puchar Ekstraklasy w zakresie ustalonym umową zawartą w imieniu klubów przez Ekstraklasę SA.

16.11. Pozostałe prawa, w tym wpływy z biletów, przysługują klubom, uczestniczącym w rozgrywkach o Puchar Ekstraklasy. Wszelkie prawa, w tym wpływy z biletów z meczu finałowego o Puchar Ekstraklasy przysługują Ekstraklasie SA.

Art. 17. Wykorzystanie praw intelektualnych

17.1. Ekstraklasa SA jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw intelektualnych dotyczących Pucharu Ekstraklasy, takich jak obecne i przyszłe prawa do nazwy Ekstraklasy SA, Pucharu Ekstraklasy, logo, znaków, pucharu itd. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ekstraklasy SA oraz musi nastąpić zgodnie z instrukcjami ora wskazówkami Ekstraklasy SA.

17.2. Wszystkie prawa do wykorzystania rezultatów zawodów stanowią wyłączną własność Ekstraklasy SA.

Art. 18. Pozostałe sprawy

18.1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają rozstrzygnięciu przez Zarząd Ekstraklasy SA.

18.2. Wszelkie aneksy do niniejszego regulaminu po zatwierdzeniu przez PZPN stanowią jego integralną część.

18.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2006 roku.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje