Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Konkurs - gram o maskotkę igrzysk"

I.  Postanowienia ogólne

1.       Konkurs ""Konkurs - gram o maskotkę igrzysk"" (zwany dalej "Konkursem") organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  - 0000416593, NIP - 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem").

2.       Fundatorem nagród w konkursie, o których mowa w ust. 27 lit. a i b, jest  Discovery Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa, NIP: 5272322571, REGON: 016992839 (dalej "Fundator"). Fundator wykonuje, na zlecenie Organizatora, czynności związane z organizacją Konkursu, o których mowa w ust. 12.

Reklama

3.       Konkurs składa się z 16 etapów, odbywających się zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 11 rozpoczynając od 9.02.2018  roku do 25.02.2018 roku.

4.       Konkurs dostępny jest wyłącznie dla osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.       Informacje na temat Konkursu oraz regulamin dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej [http://eurosport.interia.pl/raporty/raport-pjongczang-2018/aktualnosci/news-wygraj-olimpijskie-maskotki-z-autografami-polskich-sportowco,nId,2517657]  (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

6.       Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

7.       Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie po 3 zwycięzców każdego etapu Konkursu, których wykonane zadanie konkursowe zostało ocenione najwyżej przez powołaną do tego komisję konkursową.

II. Uczestnicy Konkursu

8.       Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej "Uczestnikiem") może być osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora lub Fundatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

9.       W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

10.   Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie), Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

III. Zasady Konkursu

11.   Konkurs składa się z 16 etapów, odbywających się według poniższego harmonogramu:

a.       Etap 1:

                                                   i.      ogłoszenie zadania konkursowego nr 1 - 9.02.2018

                                                 ii.      ogłoszenie zwycięzców zadania konkursowego nr 1 - 10.02.2018

b.       Etap 2:

                                                   i.      ogłoszenie zadania konkursowego nr 2 - 10.02.2018

                                                 ii.      ogłoszenie zwycięzców zadania konkursowego nr 2 - 11.02.2018

c.       Etap 3:

                                                   i.      ogłoszenie zadania konkursowego nr 3 - 11.02.2018

                                                 ii.      ogłoszenie zwycięzców zadania konkursowego nr 3 - 12.02.2018

d.       Etap 4:

                                                   i.      ogłoszenie zadania konkursowego nr 4 - 12.02.2018

                                                 ii.      ogłoszenie zwycięzców zadania konkursowego nr 4 - 13.02.2018

e.       Etap 5:

                                                   i.      ogłoszenie zadania konkursowego nr 5 - 13.02.2018

                                                 ii.      ogłoszenie zwycięzców zadania konkursowego nr 5 - 14.02.2018

f.        Etap 6:

                                                   i.      ogłoszenie zadania konkursowego nr 6 - 14.02.2018

                                                 ii.      ogłoszenie zwycięzców zadania konkursowego nr 6 - 15.02.2018

g.       Etap 7:

                                                   i.      ogłoszenie zadania konkursowego nr 7 - 15.02.2018

                                                 ii.      ogłoszenie zwycięzców zadania konkursowego nr 7 - 16.02.2018

h.       Etap 8:

                                                   i.      ogłoszenie zadania konkursowego nr 8 - 16.02.2018

                                                 ii.      ogłoszenie zwycięzców zadania konkursowego nr 8 - 17.02.2018

i.         Etap 9:

                                                   i.      ogłoszenie zadania konkursowego nr 9 - 17.02.2018

                                                 ii.      ogłoszenie zwycięzców zadania konkursowego nr 9 - 18.02.2018

j.         Etap 10:

                                                   i.      ogłoszenie zadania konkursowego nr 10 - 18.02.2018

                                                 ii.      ogłoszenie zwycięzców zadania konkursowego nr 10 - 19.02.2018

k.       Etap 11:

                                                   i.      ogłoszenie zadania konkursowego nr 11 - 19.02.2018

                                                 ii.      ogłoszenie zwycięzców zadania konkursowego nr 11 - 20.02.2018

l.         Etap 12:

                                                   i.      ogłoszenie zadania konkursowego nr 12 - 20.02.2018

                                                 ii.      ogłoszenie zwycięzców zadania konkursowego nr 12 - 21.02.2018

m.     Etap 13:

                                                   i.      ogłoszenie zadania konkursowego nr 13 - 21.02.2018

                                                 ii.      ogłoszenie zwycięzców zadania konkursowego nr 13 - 22.02.2018

n.       Etap 14:

                                                   i.      ogłoszenie zadania konkursowego nr 14 - 22.02.2018

                                                 ii.      ogłoszenie zwycięzców zadania konkursowego nr 14 - 23.02.2018

o.       Etap 15:

                                                   i.      ogłoszenie zadania konkursowego nr 15 - 23.02.2018

                                                 ii.      ogłoszenie zwycięzców zadania konkursowego nr 15 - 24.02.2018

p.       Etap 16:

                                                   i.      ogłoszenie zadania konkursowego nr 16 - 24.02.2018

                                                 ii.      ogłoszenie zwycięzców zadania konkursowego nr 16 - 25.02.2018


12.   Każdy z etapów opisanych powyżej rozpoczyna się o godzinie 20:00 danego dnia poprzez zaprezentowanie treści zadania konkursowego w ramach danego etapu na antenie programu Eurosport, którego nadawcą jest Fundator. Zakończenie danego etapu (termin przesyłania zadań konkursowych) następuje o godz. 23:59 w dniu rozpoczęcia każdego z etapów. Lista zwycięzców każdego etapu zostanie opublikowana na Stronie Konkursowej następnego dnia kalendarzowego.

13.   Treść rozwiązania zadania konkursowego ogłoszonego w ramach danego etapu powinna zostać przesłana do godziny 23:59 dnia ogłoszenia danego zadania (zwana dalej "Materiałem") na następujący adres [sport-konkurs@firma.interia.pl]. W Konkursie biorą udział zgłoszenia otrzymane przez Organizatora według czasu zliczanego przez infrastrukturę teleinformatyczną Organizatora.

14.   Warunkiem uczestnictwa w danym etapie Konkursu jest, oprócz stworzenia i przesłania treści rozwiązania zadania konkursowego, zamieszczenie w treści wiadomości, o której mowa w ust. 13 powyżej, następujących informacji:

a.       dane Uczestnika w postaci: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b.       wyrażenie zgody na Regulamin oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji Konkursu poprzez zamieszczenie w treści wiadomości następującego oświadczenia:

 

Akceptuję regulamin konkursu "Konkurs - gram o maskotkę igrzysk" i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach określonych w regulaminie w celu przeprowadzenia konkursu przez Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, jako administratora danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

15.   Biorąc udział w Konkursie Uczestnik:

a.       wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Materiału w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach internetowych Organizatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału oraz na jego rozpowszechnianie, w tym bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko Uczestnika,

b.       publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu,

c.       udziela niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

                                                   i.      zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

                                                 ii.      wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

                                               iii.      w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

                                               iv.      tworzenie dzieł zależnych,

                                                 v.      wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

d.       oświadcza, że:

                                                   i.      posiada pełnię praw do Materiału, w tym praw autorskich,

                                                 ii.      Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

                                               iii.      nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem Materiału na stronach portalu www.interia.pl.

16.   Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, tj. przesłać dowolną ilość Materiałów, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uznania go za zwycięzcę danego etapu Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę i nie może wziąć udziału w kolejnych etapach Konkursu.

17.   Organizator oświadcza, że:

a.       w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych albo praw autorskich  poprzez publikację Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału oraz dyskwalifikacji Uczestnika,

b.       zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesyłanego przez Uczestników Materiału i zdyskwalifikowania Uczestnika w przypadku, gdy Materiał będzie zawierał treści niezgodne z tematyką Konkursu, naruszające prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.

18.   Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

19.   Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w rozdziale III powoduje dyskwalifikację takiego Uczestnika Konkursu.

IV. Rozwiązanie Konkursu

20.   Zwycięzców Konkursu (zwanych dalej ,,Zwycięzcami") wyłoni i ogłosi w terminach określonych w ust. 11 powyżej, powołana w tym celu przez Organizatora komisja konkursowa składająca się z  3 jego pracowników (zwana dalej "Komisją").

21.   Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a.       nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b.       wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c.       rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

22.   Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, których Materiał zostanie oceniony najwyżej przez Komisję.

23.   Wyłaniając osoby nagrodzone Komisja kierować będzie się w szczególności poziomem merytorycznym i językowym oraz sposobem ujęcia tematu nadesłanych Materiałów.

24.   Informacje o Zwycięzcach, tj. imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w terminach określonych w ust. 11 powyżej.

25.   O przyznaniu nagród Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty  ich wyłonienia, na adres poczty elektronicznej, który został podany w trakcie dokonywania zgłoszenia do Konkursu.

26.   W przypadku:

a.       nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy lub

b.       stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Zwycięzcę postanowień Regulaminu lub

c.       braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 14 dni od dnia wyłonienia Zwycięzcy,

Zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Laureata oraz prawo do otrzymania nagrody, a nagroda zostanie przekazana kolejnemu z listy Uczestnikowi, którego Materiał Komisja oceniła najwyżej.

V. Nagrody

27.   Nagrodami w ramach każdego etapu Konkursu są:

a.       Nagroda I stopnia - maskotka olimpijska z podpisem polskiego olimpijczyka,

b.       Nagroda II stopnia - gadżety Eurosportu (pendrive + komin),

c.       Nagroda III stopnia - gadżety Interii (pendrive + torba lniana).

28.   Organizator roześle nagrody do Zwycięzców pocztą lub pocztą kurierską, na adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 13, najpóźniej do dnia 15 marca 2018 roku.

29.   Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

30.   Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do niej na osoby trzecie.

31.   Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

32.   Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody. W przypadku osób niepełnoletnich, powyżej 13 roku życia, odbiór nagrody potwierdza rodzic Zwycięzcy lub opiekun prawny.

33.   Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe.

VI.  Postanowienia końcowe

34.   Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, wykonywania licencji, o której mowa w ust. 15 i w prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych.

35.   Uczestnicy mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k.,  os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

36.   Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

37.   Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

38.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

39.   Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników (poza Zwycięzcami) zostaną poddane anonimizacji.

40.   Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia listy Zwycięzców (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

41.   Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

42.   Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

43.   Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

44.   Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

45.   Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).

46.   Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama