Regulamin konkursu

Regulamin konkursu "Graj jak Ronaldinho".

I. Postanowienia ogólne

Reklama

1. Konkurs "Nike Freestyle" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez Nike Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej "Nike").

2. Nike zastrzega sobie prawo do powierzenia całości, bądź części swoich obowiązków podmiotom trzecim, w tym INTERIA.PL (zwanej dalej "INTERIA.PL"), która obowiązki będzie wykonywać na zlecenie Nike.

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13 marca i trwa do dnia 11 czerwca 2007 r.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie http://sport.interia.pl/raport/freestyle.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL i Nike oraz członków ich rodzin.

6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

7. Konkurs skierowany jest do użytkowników Internetu będących jednocześnie użytkownikami platformy znajomi.pl (zwaną dalej "Platformą Znajomi").

II. Zasady Konkursu

8. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie dokonanie czynności określonych w ust. 10 poniżej.

9. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

10. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy Uczestnik powinien:

a. w przypadku, gdy uczestnik jest użytkownikiem Platformy Znajomi, podać swój nick i hasło, zaś w przypadku, gdy nie jest użytkownikiem Platformy Znajomi, dokonać rejestracji na Platformie Znajomi, według określonych zasad rejestracyjnych,

b. wypełnić dodatkowy formularz identyfikacyjny z danymi osobowymi,

c. zapoznać się z Regulaminem Konkursu i dokonać jego akceptacji poprzez przygotowany checkbox,

d. nagrać materiał wideo ze swoim udziałem obrazujący wykonanie z wykorzystaniem piłki nożnej triku zgodnie ze scenariuszem akcji, tzn. z aktualnie obowiązującym odcinkiem, prezentowanych w każdy wtorek w serwisie "Freestyle"

e. zamieścić materiał wideo na warunkach regulaminu w videogalerii Platformy Znajomi w dziale "Freestyle".

11. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 10 lub przesłanie kilku materiałów obrazujących tę samą osobę powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

12. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

13. Internauci, w terminie od każdego wtorku godziny 00:00 do każdej niedzieli godziny 23:59:59 włącznie w każdym tygodniu trwania Konkursu będą dokonywać oceny materiałów wideo poprzez jego wyświetlenie oraz dodanie oceny w skali 1 - 5.

14. Uczestnik nie może głosować na własne zdjęcia, zgłoszone do Konkursu.

15. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos na jedno ze zdjęć zgłoszonych do Konkursu.

16. Nike zastrzega, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w głosowaniu (w szczególności, głosowanie za pomocą aplikacji umożliwiających automatyczne głosowanie), Komisja Konkursowa ma prawo, według własnego uznania, anulować głosy, które zostały oddane nieprawidłowo, a także usunąć zdjęcie, co do którego głosowanie było prowadzone nieprawidłowo i wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

17. Zwycięzcami poszczególnych edycji Konkursu będą Uczestnicy, których materiał wideo został najwyżej oceniony i posiadał najwyższą oglądalność.

18. W przypadkach spornych w celu wyłonienia zwycięzców, INTERIA.PL powoła Komisję Konkursową, która dokona weryfikacji parametrów oglądalności i ocen mając na uwadze postanowienie ust. 16 i 17 powyżej.

III. Rozwiązanie Konkursu

19. Konkurs składa się z 13 edycji trwających każdego tygodnia od każdego wtorku godziny 00:00 do każdej niedzieli godziny 23:59:59 włącznie. Po zakończeniu 13 edycji tygodniowych, Organizator przyzna nagrodę główną Uczestnikowi, którego materiał wideo był najczęściej oglądany i najwyżej oceniony.

20. Rozstrzygnięcia poszczególnych edycji tygodniowych Konkursu nastąpią w każdy poniedziałek do godziny 23:59:59 w każdym tygodniu trwania Konkursu.

21. Opublikowanie listy zwycięzców Konkursu, nastąpi w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia danej edycji Konkursu.

22. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e - mailem, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie przez okres 2 dni, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 5, 6, 9 lub 10, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

IV. Nagrody

23. Fundatorem nagród jest Nike.

24. Nagrodami w Konkursie są:

" Nagroda główna: strój piłkarski Nike z najnowszej kolekcji Ronaldinho. W skład stroju wchodzą: buty, spodnie i koszulka. Dodatkowo zwycięzca konkursu dostanie koszulkę piłkarską Nike z oryginalnym autografem Ronaldinho.

" 3 szt. piłek nożnych Nike z najnowszej kolekcji Ronaldinho w każdym tygodniu trwania Konkursu.

25. Zwycięzca Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody tygodniowej oraz prawo do otrzymania nagrody głównej.

26. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

27. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzeciej.

28. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając w tym celu na piśmie INTERIA.PL, działającemu w tym zakresie jako Organizator, stosowne oświadczenie.

29. Nagrody zostaną przesłane przez INTERIA.PL do zwycięzców Konkursu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres w Polsce, wskazany przez zwycięzców. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

30. W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów prawnych.

31. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora (Nike oraz INTERIA.PL), jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

32. Prawo do nagrody, jeżeli jej wartość przekracza kwotę 760 złotych, może być realizowane po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, w wysokości 10% wartości nagrody, w przypadku, jeśli obowiązek zapłaty takiego podatku zaistnieje. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwycięzca zobowiązany wówczas będzie wpłacić Nike, jako fundatorowi i płatnikowi podatku dochodowego, odpowiednią kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem nagrody, w terminie 14 dni od daty jej przyznania.

V. Postanowienia końcowe

33. Zamieszczając materiał wideo w videogalerii i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do materiału wideo, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu.

b. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie materiału wideo przez Nike na następujących polach eksploatacji:

i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

ii. wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

iii. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

34. Wysyłając materiał wideo na Konkurs, a tym samym akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez INTERIA.PL opracowania przesłanego materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter materiału wideo.

35. Nike oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję materiału, Nike zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia materiału wideo takiej osoby trzeciej oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

36. Wypełniając formularz rejestracyjny, Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

37. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w portalu www.interia.pl nicka oraz miejscowości zamieszkania uczestnika Konkursu, jeżeli zostanie on jednym ze zwycięzców Konkursu.

38. Nike oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w ramach konkursu będą zbierane dodatkowe dane osobowe.

39. Uczestnicy Konkursu, biorąc udział w konkursie, mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w tym na otrzymywanie na podany przez siebie adres e - mail informacji handlowych przesyłanych przez Nike zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z póź. zm.).

40. Nike oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do danych i ich poprawiania.

41. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

42. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

43. Regulamin niniejszy jest jedynym źródłem określającym zasady Konkursu.

44. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

45. Laureat jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych w korespondencji e - mail. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

46. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora - Nike w związku z prowadzeniem Konkursu.

47. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

Dowiedz się więcej na temat: głosowanie | organizator | konkursy | ronaldinho | nagroda | konkurs | uczestnik | wideo | regulamin | nagrody | nike

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje